Goedenmiddag, het is 14:52
op maandag 21 mei 2018
In Hardenberg is het nu 24,7 °C
Wind 4.0 km/u uit het oostzuidoosten
De luchtvochtigheid is 34 %
De luchtdruk is 1.015,5 hpa
Het heeft vandaag niet geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

18-5-2018 12:30

Pontje Zwiesenborg door vandalisme uit de vaart

Voor de 2e keer binnen een maand tijd is het toeristische fietspontje nabij de Zwieseborg door vandalen vernield. Dit keer is de schade dusdanig dat het pontje uit het water gehaald moet worden voor reparatie. Het is nu nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.Het pontje over de Vecht bij de Zwieseborg, tussen Gramsbergen en Hardenberg, wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Het pontje verbindt een fiets- en wandelpad op de oevers van de Vecht. 


Aanzienlijke schade

Op 24 april vernielden vandalen de bedieningszuil op het pontje en twee informatieborden. De gemeente kon deze schade gelukkig snel en ter plekke herstellen. De bedieningszuil, elektra en kabels werden vervangen en nieuwe informatieborden geplaatst. Hierdoor konden inwoners en toeristen weer snel gebruik maken van het pontje.


Medewerkers van de gemeente constateerden op 16 mei dat het pontje wederom was vernield. De vernielingen zijn te ernstig om de schade snel en ter plekke te herstellen. Het hekwerk van de ponton is kapot gemaakt. Er is een aandrijfas afgebroken, een as staat scheef en een sensor is vernield. Het pontje moet voor reparatie met een kraan uit het water worden gehaald. Het herstel gaat langere tijd duren.


Pontje uit de vaart

De gemeente moet nog bepalen hoe groot de schade is en of deze hersteld kan worden. Het pontje wordt zo snel mogelijk uit het water gehaald met een kraan. Bezoekers worden aan het begin van het pad gewaarschuwd dat het pontje gesloten is. 


Aangifte

De reparatie van de vernielingen gaat veel geld kosten. De gemeente heeft daarom aangifte gedaan bij de politie en roept getuigen op om zich bij de politie te melden. 


17-5-2018 20:32

Vier wethouders benoemd en drie raadsleden geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering zijn vanavond vier nieuwe wethouders benoemd en drie raadsleden geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Hardenberg een feit en is de nieuwe gemeenteraad met 33 leden nu definitief gevormd.


Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet heeft de raad vanavond de wethouders benoemd. De vier nieuwe wethouders zijn:
 • De heer M. (Martijn) Breukelman (CDA)
 • De heer A.H (Alwin) te Rietstap (ChristenUnie)
 • De heer F. (Falco) Bruinsma (OpKoers.nu)
 • Mevrouw B.M. (Gitta) Luiten (PvdA)

De wethouders hebben de benoeming aanvaard en de eed of verklaring en belofte afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Peter Snijders.
Nieuwe raadsleden
Met de aanstelling van de wethouders zijn er drie plaatsen vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze drie plekken zijn opgevuld door drie leden op de lijst van de betrokken fracties.

De nieuwe raadsleden zijn:
 • De heer A.J. (Arjen) Roelofs (CDA)
 • De heer A. (Alex) Bakker (OpKoers.nu)
 • Mevrouw E.H. (Erika) Kloekhorst-Augustijn (PvdA)

Deze raadsleden hebben eveneens de eed of de verklaring en belofte afgelegd.
Coalitieakkoord
De raad heeft vanavond ook het coalitieakkoord 2018-2022 'Verbindingen van betekenis' vastgesteld. Het nieuwe college gaat in samenwerking met de gemeenteraad aan de slag met de uitvoering van dit akkoord.


17-5-2018 20:29

Gemeente en waterschap leggen samen waterberging aan op Broeklanden-Zuid

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werken samen bij het aanleggen van een waterberging op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid. De waterberging is nodig voor het opvangen van hemelwater op het nieuwe bedrijventerrein.


Door de waterberging groter te maken, geeft waterschap Vechtstromen invulling aan de regionale opgave voor waterberging in het gebied Brucht.


Vraag naar bedrijfskavels
Het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden wordt de komende jaren in zuidelijke richting verder uitgebreid met nog eens twintig hectare. De uitbreiding is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar bedrijfskavels.


In het afgelopen jaar verkocht Hardenberg 13,7 hectare grond. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg een toppositie in Overijssel. Met de uitbreiding wil de gemeente de economische positie versterken.


Bestemmingsplan
Om de uitbreiding mogelijk te maken, wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure gevolgd. In het bestemmingsplan voor Broeklanden-Zuid wordt rekening gehouden met het aanleggen van een waterberging langs de randen van het bedrijventerrein met een capaciteit van 99.500 kubieke meter.


Een deel van deze waterberging (circa 45.000 kubieke meter) is bedoeld om hemelwater van het aan te leggen bedrijventerrein op te kunnen vangen, zodat bedrijven droge voeten houden. Daarnaast kan via de nieuwe waterberging (circa 55.000 kubieke meter) wanneer het nodig is ook het overtollige water vanuit de sloten van waterschap Vechtstromen in de omgeving van het bedrijventerrein worden afgevoerd.


Waterbergingsopgave
Hiermee geeft waterschap Vechtstromen invulling aan de waterbergingsopgave in de omgeving van Brucht. Deze waterberging zorgt zo voor wateropvang tijdens wateroverlast. Daarmee wordt de omgeving en het land van omliggende agrariërs ontlast. Bovendien krijgen dankzij de waterberging ook flora en fauna meer kansen in het gebied.


Samenwerkingsovereenkomst
Omdat gemeente en waterschap een gezamenlijk doel hebben, hebben beide partijen opnieuw de handen ineengeslagen om samen invulling te geven aan deze wateropgave. In een samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen onder andere af dat de gemeente Hardenberg zorgt voor het aanleggen van de totale waterberging.


Het waterschap betaalt hiervoor een financiële bijdrage aan de gemeente en verzorgt het beheer en onderhoud. De samenwerkingsovereenkomst is op 14 mei ondertekend door wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen.


17-5-2018 11:55

Gft-inzameling buitengebied start in juni

Het gft-afval in het buitengebied van de gemeente Hardenberg wordt met ingang van 1 juni 2018 door ROVA apart ingezameld. De container wordt één keer per twee weken geleegd.


Inwoners uit het buitengebied hebben hiervoor grijze containers met een groen deksel ontvangen.


De inzameling van gft is tegen nultarief. Met het ophalen van gft-afval in containers vervalt per 1 januari 2019 voor inwoners van het buitengebied de korting van € 18 op het jaartarief van het vastrecht afvalstoffenheffing.


Met vragen over de inzameling kunt u de ROVA bellen op het telefoonnummer 038 427 37 77.


Inzameldata

Kijk voor uw actuele inzameldagen op www.rova.nl/afvalkalender of in de ROVA-app.


16-5-2018 09:35

Hardenberg centraal in boek 'Slimme Streken' van Gert-Jan Hospers

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg reageert enthousiast op het onlangs verschenen boek 'Slimme Streken: de kracht van het platteland' van hoogleraar Gert-Jan Hospers. In het boek signaleert Hospers een stille revolutie in het landelijk gebied.


Die context vraagt volgens hem om een andere kijk op de relatie tussen stad en platteland. De gemeente Hardenberg wordt in het boek gebruikt als succesvol praktijkvoorbeeld voor andere regio's.
Burgemeester Peter Snijders: "Hospers beschrijft in dit boek op treffende wijze het platteland anno 2018. Hij laat zien waar de kracht van gewoon doen voor staat. Dit boek is wat ons betreft een bevestiging dat we in Hardenberg goed bezig zijn."

'Slimme Streken: de kracht van het platteland' is het nieuwste boek van Gert-Jan Hospers (bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit). In het boek maakt Hospers duidelijk hoe sterk het Nederlandse platteland sinds de eeuwwisseling is veranderd. Digitalisering, sociale media, de vrijetijdseconomie en de e-bike hebben gezorgd voor een stille revolutie in het landelijk gebied.
In de toekomst doet de energietransitie daar nog een schepje bovenop. Volgens Hospers vraagt deze nieuwe context om een andere kijk op de relatie tussen stad en platteland. Hij ziet met name in Overijssel mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen het stedelijke en landelijke gebied. Hospers onderbouwt zijn stellingname in het boek met een groot aantal succesvolle praktijkvoorbeelden uit de gemeente Hardenberg. 

'De kracht van het platteland'

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg herkent de inhoud van het boek. Volgens het college beschrijft het boek op inspirerende wijze de opgaven waar een regio als Hardenberg voor staat. Burgemeester Peter Snijders: "Hardenberg is een uitgestrekte gemeente waar stad en platteland elkaar ontmoeten, aanvullen en versterken. Het boek van Hospers is voor ons een feest van herkenning. Hij beschrijft op treffende wijze de kansen en mogelijkheden die wij in onze regio zien."
Volgens Snijders is het college van B&W trots dat succesvolle Hardenbergse projecten op het gebied van landbouw, de vrijetijdseconomie, de woningmarkt, voorzieningen en bedrijvigheid als een rode draad door het boek lopen. "Dit boek schetst de talloze mogelijkheden die het moderne platteland biedt en laat zien waar de kracht van gewoon doen voor staat."

Meer aandacht voor verbinding stad en platteland

Het college van B&W biedt het boek nu aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad aan. Ook sturen burgemeester en wethouders exemplaren naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Overijssel. Daarbij doen ze de oproep om meer aandacht te hebben voor de verbinding tussen stad en platteland.
Snijders: "Dit boek is wat ons betreft een inspiratiebron voor de provinciale politiek om echt anders naar regio’s zoals Hardenberg te kijken. We hopen dat Overijsselse politici het met ons eens zijn dat het eigentijdse platteland zoals Hospers dat omschrijft veel kansen biedt. Dat zien we graag terug in de verkiezingsprogramma’s voor de komende Statenverkiezingen."

Het boek 'Slimme Streken: de kracht van het platteland' is verschenen bij Uitgeverij Van Gorcum en vanaf nu verkrijgbaar.


15-5-2018 10:33

Start maaien van bermen half mei

Half mei start team Buitendienst van de afdeling Openbaar Gebied met de eerste maaironde van de bermen binnen en buiten de bebouwde kom. De eerste maaironde loopt tot en met juli, de tweede maaironde start in augustus.


Tijdens de eerste maaironde wordt het gras in de bermen binnen de bebouwde kom gemaaid en daarna afgevoerd naar een composteerbedrijf. Van de wegen buiten de bebouwde kom wordt alleen een strook van 1,5 meter langs de weg gemaaid, hierbij is wel extra aandacht voor zogenaamde zichthoeken op kruisingen en onoverzichtelijke bochten. Het maaisel wordt bij het grootste gedeelte van de wegen fijngeslagen en blijft liggen in de berm.


Van niet verkochte braakliggende percelen op industrieterrein Broeklanden en niet verkochte braakliggende kavels in uitbreidingsplannen wordt ook 1,5 meter langs de weg gemaaid. De hondenuitlaatstroken worden tijdens de eerste maaironde twee keer gemaaid.


Verschralingsbeheer

Langs diverse wegen wordt onze maai/zuigcombinatie ingezet om zodoende het verschralingsbeheer uit te breiden. Dat houdt in dat na het maaien gelijktijdig het maaisel wordt afgevoerd.


Hierdoor verschraalt de bodem en kunnen er ecologisch interessante plantensoorten groeien waardoor deze stroken opfleuren en biedt het schuilplaatsen voor kleine dieren (meer biodiversiteit). Een dergelijk beheer zorgt ook voor een stevigere en dus veiliger berm.


Veiligheid

Het is belangrijk dat u bij maaiwerkzaamheden langs de weg de veiligheid in acht neemt. Minder uw snelheid als u de maaimachine passeert. Vooral op de smalle buitenwegen kunnen anders gevaarlijke situaties ontstaan.


Hinder

Het kan zijn dat u hinder ondervindt van de maaiwerkzaamheden, dit zal vooral tussen 7.30 en 16.30 het geval zijn. De overlast voor aanwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.


Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het Meldpunt via 14 0523.


15-5-2018 10:33

Ondergrondse containers voor pmd

Om de inzameling van afval en grondstoffen efficiënter te organiseren, plaatst ROVA bij wooncomplexen in de gemeente Hardenberg een ondergrondse container voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd).


Bewoners van de wooncomplexen waar deze containers worden geplaatst, ontvangen hierover een brief van ROVA. Vanaf 1 juni kunnen de nieuwe ondergrondse containers met de huidige ROVA-pas worden gebruikt.


Wilt u meer weten of de plaatsing bij uw wooncomplex of heeft u andere vragen over de afvalinzameling? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch op het nummer 038 427 37 77, of digitaal via www.rova.nl/contact.


15-5-2018 08:06

Nieuwe theaterbrochure van De Voorveghter is uit

De nieuwe brochure voor het seizoen 2018-2019 van theater De Voorveghter is uit. Vorige week is het programma huis-aan-huis in de regio verspreid.


Onder andere bekende cabaretiers als Youp van ’t Hek, Bert Visscher, Paulien Cornelisse en Van der Laan & Woe komen dit seizoen naar Hardenberg. Daarnaast heeft De Voorveghter dit jaar internationale shows als Casus Circus en Seven Drunken Nights, toneelstukken als Turks Fruit, Emma wil leven en Laatste paar dagen met onder andere Kees Hulst.
Ook Miss Montreal, Karin Bloemen, Ellen ten Damme, het klassieke ballet de Notenkraker en nog veel meer inspirerende avondjes uit staan op het programma.
Het nieuwe programma is ook te vinden op de website www.voorveghter.nl. 

Avontuurtje
In het theaterseizoen 2018-2019 kunnen bezoekers ook weer gebruik maken van de voordelige vriendinnen- en cabaretcocktail.
De Voorveghter wil de bezoeker graag verleiden iets te gaan kiezen wat men nog niet kent. Daarom kan in de voorverkoopperiode een 'Avontuurtje' worden geboekt. Bij elke vijf voorstellingen die in de voorverkoop (t/m 25 mei 2018) worden besteld, kan men uit verschillende voorstellingen een Avontuurtje uitzoeken voor € 10. 


Bestellen

Kaarten kunnen worden aangevraagd via het bestelformulier. Online inschrijven kan ook. Tot 16 mei hebben vrienden van De Voorveghter voorrang bij de toewijzing van kaarten. De tweede loting vindt plaats vanaf 26 mei.
De losse verkoop van kaarten begint op vrijdag 1 juni. Vanaf dat moment kan online worden besteld en kunnen ook stoelen worden gereserveerd.


14-5-2018 13:58

Viaduct De Vaart in Gramsbergen dit najaar vervangen

Het viaduct De Vaart bij Gramsbergen wordt in het najaar volledig vervangen. Dit zorgt voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming van de weg en voorkomt een nieuwe afsluiting met bijkomende hinder in de toekomst.


De vervanging van dit viaduct stond gepland voor 2030. De provincie heeft nu, na grondig onderzoek, besloten om de vervanging naar voren te halen en uit te voeren tijdens de reeds geplande afsluiting van de N34 in het najaar. 


Afsluiting najaar
In het najaar van 2018 wordt de N34 tussen Hardenberg en Coevorden afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze afsluiting worden twee nieuwe tunnels aangelegd en wordt de rijbaan vernieuwd en verbreed.

Voor het viaduct De Vaart was alleen het visueel opknappen meegenomen in het project van de N34, omdat volledige vervanging gepland stond voor 2030. 

Duur van de werkzaamheden
Door de volledige vervanging van het viaduct, zal de afsluiting in het najaar van de N34 naar verwachting 10 weken duren.

Woensdag 27 juni houdt de provincie Overijssel samen met de aannemer FLOOW een inloopbijeenkomst over deze afsluiting.


14-5-2018 13:41

Historische uitstraling keert terug op Wilhelminaplein in Hardenberg

Op basis van de ideeën van inwoners en ondernemers is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein in Hardenberg. Het ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 23 mei tussen 18.00 en 19.30 uur in De Schakel in Hardenberg. In het ontwerp ligt het accent op de historische uitstraling van het plein. Bovendien wordt het plein optimaal toegankelijk...


Het Wilhelminaplein ligt in hartje Hardenberg, op een steenworp afstand van de winkelstraat Voorstraat. Op dit moment wordt het plein vooral gebruikt om te parkeren.
De herinrichting van het Wilhelminaplein is onderdeel van het Masterplan Centrum Hardenberg, dat de afgelopen tien jaar heeft gezorgd voor een transformatie van het stadscentrum. In het Masterplan staat dat het plein wordt omgevormd tot een stadsplein met een eigen karakter.
Bekijk het concept voorlopig ontwerp

Ideeën adviesgroep
In de afgelopen periode hebben mensen die aan het Wilhelminaplein wonen of werken en vertegenwoordigers van ondernemers uit het centrum in een adviesgroep nagedacht over de inrichting van het plan.

De adviesgroep heeft een aantal zaken benoemd waar de nieuwe inrichting volgens hen aan moet voldoen. Zo moet de verblijfskwaliteit op het plein verbeteren waarbij het historische karakter benadrukt wordt. Verder wil de adviesgroep meer ruimte voor groen en meer overzicht op het plein. Tevens moet het plein ruimte bieden voor kleinschalige activiteiten. Als het aan de adviesgroep ligt, blijft het mogelijk om te parkeren op het Wilhelminaplein. Wel moeten de parkeerplaatsen opnieuw ingedeeld worden en is het plein volgens de adviesgroep vooral bedoeld voor kort parkeren, laden/lossen en rouw- en trouwauto's.

Accent op historische uitstraling
Op basis van de ideeën van de adviesgroep is een eerste ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting. In het ontwerp ligt het accent op de historische uitstraling van het plein. Zo krijgt de oude waterpomp een prominente plek in het midden van het plein. De zichtrelatie tussen beide kerken wordt versterkt. De oude stadsmuur wordt een prominenter onderdeel van het nieuwe Wilhelminaplein.

Op het plein komen zitranden, ruimte voor kleine terrasjes en groenvakken met sierwaarde waardoor het aangenaam verblijven is. Met diverse soorten grote lindenbomen verspreid over het plein krijgt het plein weer koninklijke allure. Bovendien wordt het plein optimaal toegankelijk (de auto is te gast) en geschikter voor kleinschalige evenementen. Er is in het ontwerp ruimte gereserveerd voor laden- en lossen voor pakketdiensten en een rouw- en trouwkeergelegenheid.

Dankzij de overzichtelijke inrichting wordt de verbinding met de Voorstraat duidelijker. Hierdoor gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied en wordt het voor winkelend publiek aantrekkelijker om via de Voorstraat een rondje over het Wilhelminaplein te lopen.
Kort parkeren
Parkeren op het plein blijft mogelijk en wordt overzichtelijker. In de nieuwe situatie liggen er op het Wilhelminaplein 27 goed toegankelijke parkeerplaatsen. Op het pleintje direct voor de Höftekerk is ruimte voor drie parkeerplaatsen (langsparkeren) voor ultra kort parkeren. Bij de Lage Doelen kunnen vijf extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Het is de bedoeling dat op het Wilhelminaplein maximaal twee uur geparkeerd mag worden.
Daarmee is het plein ideaal voor bezoekers aan het centrum die een snelle boodschap willen doen. Bezoekers die langer in het centrum willen winkelen, kunnen parkeren in één van de grotere parkeervoorzieningen die op verschillende plekken in het centrum liggen.

Inloopbijeenkomst
Het ontwerp voor het Wilhelminaplein wordt gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 23 mei 2018. Belangstellenden zijn welkom tussen 18.30 en 20.00 uur in kerkelijk centrum De Schakel aan de Lage Doelen 3A te Hardenberg om het inrichtingsplan te bekijken en een reactie te geven.

Vervolg
Op basis van de reacties wordt het een Voorlopig Ontwerp gemaakt en aan het college van B&W voorgelegd. Na vaststelling door het college wordt het ontwerp definitief uitgewerkt. De uitvoering kan dan in het eerste kwartaal van 2019 starten.


14-5-2018 13:38

Burgemeester ontvangt ambassadeurs Stichting Gebruikers Assistentiehonden

Peter Snijders, de burgemeester van de meest toegankelijke gemeente van Nederland, en Karin van der Haar van Platform Gehandicapten Hardenberg ontvangen dinsdagmiddag 15 mei 2018 om 14.30 uur ambassadeurs van de landelijke Stichting Gebruikers Assistentiehonden.


De ambassadeurs met assistentiehonden maken vanaf het Tweede Kamer-gebouw in Den Haag vanaf zaterdag 12 mei een estafettetocht door alle twaalf provincies. Dinsdag 15 mei bezoekt de delegatie van Stichting Gebruikers Assistentiehonden de provincies Drenthe en Overijssel, met dus onder meer een bezoek aan Hardenberg. 

Met hun Landelijke Estafette Toegang Assistentiehonden door heel Nederland vraagt de organisatie aandacht voor de toegankelijkheid van mensen met assistentiehonden in winkels, horecagelegenheden, vervoer en in openbare gebouwen. Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden.


Wet aangenomen
In juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor personen met een handicap. In dit verdrag is opgenomen dat mensen met een assistentiehonden ook gewoon toegang moeten hebben tot openbare gebouwen en gelegenheden. Hen mag dus niet de toegang geweigerd worden.

Echter, door de wet is de toegankelijkheid voor mensen met assistentiehonden nog niet verbeterd. Het afgelopen jaar nam landelijk het aantal klachten van gebruikers met assistentiehonden over de beperkte toegankelijkheid zelfs toe. 

Bewustwording vergroten
Met de Landelijke Estafette Toegang Assistentiehonden willen de ambassadeurs de bewustwording over het meedoen van mensen met assistentiehonden in de samenleving vergroten.

In Hardenberg nemen de ambassadeurs met hun assistentiehond de proef op de som en testen zij de toegankelijkheid van winkels, horeca- en sportgelegenheden, gemeentehuis en andere openbare gebouwen. Bij een positief oordeel plakken ze een sticker 'Welkom voor assistentiehonden' op de voordeur.


11-5-2018 10:00

CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA sluiten coalitieakkoord 2018-2022

CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een definitief coalitieakkoord gesloten voor de periode 2018-2022. Het coalitieakkoord schetst de ambities voor de komende vier jaar onder het motto 'Verbindingen van betekenis'.


Het nieuwe college van B&W wordt op donderdag 17 mei tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd. Het college bestaat dan uit vier wethouders:

 • Martijn Breukelman (CDA)
 • Alwin te Rietstap (ChristenUnie)
 • Falco Bruinsma (OpKoers.nu)
 • Gitta Luiten (PvdA)

Met het akkoord willen CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA op hoofdlijnen en uitgangspunten sturen. Dat biedt ruimte aan de volksvertegenwoordiging en de duale rol van de gemeenteraad. Als het aan de coalitie ligt, komt de gehele gemeenteraad tot een gezamenlijke raadsagenda.

Bekijk het volledige coalitieakkoord met toelichting


8-5-2018 16:46

Impressie herinrichting Bastingplein in Bergentheim

Om een toekomstbestendig en verkeersveilig plein te krijgen en bestaande knelpunten op te lossen, wordt het Bastingplein in Bergentheim opnieuw ingericht. Hierdoor kan het plein straks voor meerdere doeleinden worden gebruikt en sluit het aan op het omliggende gebied.


De werkgroep Bastingplein en Plaatselijk Belang Bergentheim hebben samen de knelpunten geïnventariseerd en het plan voor het centrum van Bergentheim opgesteld. In dit plan nemen buurthuis Veur Mekaar, de supermarkt, winkels, kerk en de school aan de Dorpsstraat een belangrijke plaats in. De gemeente stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen.


Een impressie van de herinrichting is te bekijken via de video van Roelofs Beheer BV.


7-5-2018 08:07

EUREGIO-spreekuur op woensdag 16 mei

EUREGIO houdt op woensdag 16 mei 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


1-5-2018 16:32

Gemeentehuis gesloten met Hemelvaart en Pinksteren

De balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg en De Baron in Dedemsvaart zijn donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 11 mei en maandag 21 mei (Pinksteren) gesloten.


Op deze dagen zijn de medewerkers van de gemeente Hardenberg telefonisch ook niet bereikbaar.


1-5-2018 14:01

Fietsverkoop THV op zaterdag 12 mei

Toezicht & Handhaving Vechtdal (THV) houdt op zaterdag 12 mei 2018 van 10.30 tot 14.30 uur een fietsverkoop bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).


Van 10.30 tot 12.00 uur is de verkoop uitsluitend voor inwoners van de gemeente Hardenberg, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij maximaal één fiets kopen.


Tussen 13.00 en 14.30 uur is er voor de overige inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om van de fietsen die 's ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen.


Prijscategorieën
Het gaat om fietsen die tussen 1 september 2017 en 31 januari 2018 zijn aangetroffen in de gemeente Hardenberg. Zij staan dus langer dan drie maanden bij de gemeentewerf opgeslagen en de rechtmatige eigenaar van deze fietsen is niet gevonden.


De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant worden betaald (pinnen is niet mogelijk).


1-5-2018 13:59

Gezamenlijke aanpak onderhoud vijvers

In de gemeente Hardenberg wordt het onderhoud van de vijvers gezamenlijk aangepakt om recreatie op en om het water te verbeteren voor bewoners. Daar zijn de Hengelsportvereniging de Dobber uit Hardenberg, de Brasem uit Dedemsvaart, sportvisserij Oost-Nederland, waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg mee gestart. De afspraken over het onderhoud zijn vastgelegd in de rapportage 'Belangrijke...


Vijvers in de woonwijken in de gemeente zijn een mooie plek voor kinderen om te spelen, om te roeien en voor hengelsporters om te vissen. Tijdens regenbuien vangen de vijvers het water op en bij warme dagen geven ze verkoeling. Kortom de vijvers zorgen voor vertier en verkoeling.
Maar ze vragen wel om het nodige onderhoud. Eens per jaar worden de planten uit het water gehaald en twee keer per jaar worden de waterkanten gemaaid. Toch is op bepaalde plekken meer onderhoud nodig om recreatie langs de waterkant het hele jaar mogelijk te maken.

Extra onderhoud door hengelsportverenigingen
Samen met de hengelsportverenigingen en het waterschap zijn die plekken waar vaak verbleven wordt in kaart gebracht. Ook zijn afspraken gemaakt over het extra onderhoud.

Vrijwilligers van de hengelsportverenigingen gaan op een aantal plekken in Gramsbergen, Dedemsvaart en Hardenberg zelf de waterkanten bijhouden, waardoor het bijvoorbeeld voor vissers mogelijk blijft hun hengel uit te gooien en voor kinderen om hun bootje te water te laten. Onder andere de vijvers in Baalder, Krusebrinkpark, de Telgte, Jonkerswijk en de Kotermeerstal zijn onderdeel van het plan en worden door de verenigingen extra bijgehouden.

Belangrijke visplekken in kaart gebracht
De afspraken en belangrijke visplekken zijn vastgelegd in de rapportage 'Belangrijke visplekken in de gemeente Hardenberg'. Het onderhoud wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast.

De rapportage is te lezen op www.hardenberg.nl/rioleringsplan.


1-5-2018 10:11

Aangepast ontwerp voor Stationsgebied Hardenberg

Het ontwerp voor een nieuwe inrichting van het Stationsgebied in Hardenberg wordt aangepast. Belangrijkste verandering is dat de opgang naar het perron vanuit de tunnel uit het ontwerp verdwijnt. Het schetsontwerp inclusief perronopgang blijkt op korte termijn niet haalbaar te zijn. Met het aangepaste plan houdt het college van B&W vast aan de ambitie om het centrum van Hardenberg en het gebied...


Het wordt het steeds drukker op en rond het station in Hardenberg. Om het stationsgebied toekomstbestendig en veilig te maken heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met ProRail, NS Stations en de provincie Overijssel een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het stationsgebied.
Belangrijk onderdeel van dit ontwerp is de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor. Dit zorgt voor een veilige verbinding tussen het centrum van Hardenberg en het gebied rond het ziekenhuis. Ook een opgang vanuit de tunnel naar het perron is onderdeel van het schetsontwerp. Daarnaast worden er volgens het plan aan beide zijden van het spoor ligt parkeerterreinen aangelegd. Het gebied aan de centrumzijde van het station krijgt een nieuwe inrichting met fietsenstallingen en een nieuwe plek voor de bushaltes.

Haalbaarheid plan
ProRail stelt als voorwaarde dat bij het aanleggen van een opgang vanuit de tunnel naar het perron omvangrijke aanpassingen aan spoor en perron worden uitgevoerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Het bedrag dat de gemeente Hardenberg heeft gereserveerd voor de herinrichting van het stationsgebied is hiervoor niet voldoende.

Daarom is in beeld gebracht welke aanvullende mogelijkheden er zijn om het plan te kunnen financieren. Het college van B&W concludeert nu dat het op korte termijn niet te verwachten is dat er voldoende financiële middelen gevonden worden. Bovendien heeft ProRail de komende jaren geen plannen om station Hardenberg aan te passen.

Veilige verbinding
Gezien de ontwikkelingen en de toename aan reizigers wil het college vasthouden aan de ambitie om het stationsgebied een nieuwe inrichting te geven. Belangrijk onderdeel daarvan is een veilige verbinding tussen het centrum en het gebied rond het ziekenhuis, de Sportboulevard en de woonwijken Baalder en Baalderveld.

De noodzaak daartoe wordt nog eens onderstreept door de resultaten uit het reizigersveiligheidsonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat station Hardenberg een hoog risicoprofiel heeft.

Plan aanpassen
Het college heeft daarom besloten om het plan voor het stationsgebied aan te passen. De belangrijkste aanpassing is dat de opgang naar het perron vanuit de tunnel uit het plan verdwijnt. De tunnel die het centrum van Hardenberg en de omgeving rond het ziekenhuis met elkaar verbindt, blijft onderdeel van het plan. Dit vergroot de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in het gebied.
Ook de aanleg van parkeerterreinen aan beide zijden van het stationsgebied blijft overeind. Reizigers kunnen dan via de tunnel en de voorzijde van het stationsgebied het perron bereiken. Overigens is in verband met de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis een deel van het parkeerterrein al aangelegd, volgens het schetsontwerp.

De aangepaste versie van het schetsontwerp wordt de komende periode uitgewerkt, in overleg met ProRail en NS. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de opgang vanuit de tunnel in een later stadium alsnog te realiseren.


1-5-2018 10:02

College laat financieel gezonde gemeente achter

De gemeente Hardenberg heeft in 2017 ruim € 10,8 miljoen overgehouden. Dat is € 8,4 miljoen meer dan verwacht. Het hogere resultaat komt onder andere door goede grondverkopen. Wethouder Jannes Janssen: "We constateren dat het collegeprogramma nagenoeg helemaal is uitgevoerd en laten een financieel gezonde gemeente achter. Er is zelfs financiële ruimte om met nieuwe ambities aan de slag te gaan."


Het overschot op de jaarrekening komt voor een deel doordat het grondbedrijf van de gemeente meer bouwgrond voor woningen en bedrijven verkocht dan verwacht. De gemeente is verplicht om bij positieve resultaten in het grondbedrijf tussentijdse winst bij te schrijven.
Op aandringen van de accountant is in 2017 om deze reden € 4,6 miljoen tussentijdse winst genomen. Dit zorgt mede voor het hogere resultaat. In voorgaande jaren was de gemeente voorzichtiger met het tussentijds nemen van winsten uit grondverkopen.

Daarnaast zijn er verschillende projecten die in 2017 niet geheel zijn uitgevoerd. Het college wil het beschikbare geld hiervoor in 2018 opnieuw beschikbaar stellen. Het gaat om een bedrag van € 1,2 miljoen. Verder had de gemeente in 2017 enkele meevallers waardoor het resultaat hoger uitvalt dan verwacht.
Algemene reserve
Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. Die groeit in 2017 naar € 44,5 miljoen en is daarmee voldoende op orde.

Een groot deel van de algemene reserve, namelijk ruim € 33 miljoen, is bedoeld als financiële buffer voor risico's en onzekerheden. Ook is de algemene reserve bedoeld om incidentele uitgaven of incidentele tekorten op te kunnen vangen. Zo ligt er al een beslag op deze reserve van € 5 miljoen, voor onder andere de bijdrage van € 1,2 miljoen voor het MFC in de Krim.
'Financieel gezonde gemeente'
Wethouder Jannes Janssen had de afgelopen jaren binnen het college van B&W financiën in portefeuille: "We constateren dat het collegeprogramma nagenoeg helemaal is uitgevoerd. Tegelijkertijd was het nodig om een omvangrijk bezuinigingsprogramma uit te voeren. Alle geplande bezuinigingen zijn uitgevoerd. We zijn behoedzaam geweest en hebben goed op de portemonnee gelet. Daar plukken we nu de vruchten van."
Janssen: "Dit college laat een financieel gezonde gemeente achter met voldoende vet op de botten. Er is zelfs financiële ruimte om met nieuwe ambities aan de slag te gaan. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe raad om daar invulling aan te geven."

Het jaar 2017 was het laatste volledige begrotingsjaar binnen de afgelopen raads- en collegeperiode. In het jaarverslag blikken burgemeester en wethouders niet alleen terug op 2017, maar ook op de ambities uit het collegeprogramma 'Behoedzaam vooruit!'.

Budgetten sociaal domein
In 2015 heeft het Rijk taken op het gebied van werk, inkomen, zorg en ondersteuning naar de gemeente overgeheveld. Voor de uitvoering van deze taken had de gemeente in 2017 een budget van rond de € 42 miljoen. Het is de afgelopen jaren gelukt om deze nieuwe taken binnen de budgetten uit te kunnen voeren.
In 2017 was er een beperkte overschrijding van het budget. Dit komt vooral doordat de kosten voor Jeugdzorg in 2017 hoger uitvielen. De uitgaven voor WMO vielen lager uit. Doordat het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt daalt, bleven de uitgaven voor bijstand in 2017 binnen de budgetten.

Onderwijs
In de afgelopen jaren is er veel geld uitgetrokken voor onderwijs. De huisvesting van basisscholen wordt verbeterd dankzij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. In 2017 zijn vier scholen grondig gerenoveerd.

De nieuwe basisschool De Fontein in Lutten is geopend. De aanbesteding voor de nieuwbouw van de Prof. Waterinkschool in Hardenberg en De Wegwijzer in Schuinesloot is in 2017 gestart.

Economie
Bij het versterken van de economie in de regio Hardenberg is veel aandacht voor de maakindustrie. Daarbij trekt de gemeente samen op met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle en de Dutch Tech Zone. Tevens willen partijen ervoor zorgen dat opleidingen in de regio aansluiten op de arbeidsmarkt. Zo heeft Hardenberg sinds 2017 dankzij een samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen een opleiding HBO-Verpleegkunde.

Verder wordt ingezet op innovaties in de landbouw. Om de vrijetijdseconomie verder te versterken, is in 2017 binnen het Vechtdal een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd. Met de uitvoering van actieplannen wordt samen met ondernemers gewerkt aan toekomstbestendige en vitale centra van Hardenberg en Dedemsvaart. De in 2017 vastgestelde detailhandelsstructuurvisie is een belangrijk onderdeel van de actieplannen.

Duurzame gemeente
Hardenberg is en blijft een duurzame gemeente. In de afgelopen periode is verkend welke mogelijkheden er zijn om minimaal 30% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg duurzaam op te wekken.

In 2017 besloot de raad om diverse pilotprojecten op het gebied van zonne- en windenergie en restwarmte op te starten. Ook is een start gemaakt met de opgave om asbestdaken te saneren.

Sportboulevard
Met de opening van sporthal De Slag in 2017 is de Sportboulevard afgerond. Eerder al werden hier een nieuw zwembad, atletiekbaan en beachvolleybalcourt aangelegd.


Sinds 2017 wordt gewerkt aan het verkeersveiliger maken van de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens. De weg wordt omgebouwd tot 100-kilometerweg met ongelijkvloerse kruisingen. Hiermee verbetert ook de doorstroming.
Rol samenleving
De gemeente kijkt steeds meer naar haar eigen veranderde rol in de samenleving. In 2017 zijn opnieuw stappen gezet om ondersteuning, bekostiging en verantwoording van sociale voorzieningen aan te laten sluiten op de vraag vanuit de samenleving.
Ook is verkend of het mogelijk is om in Hardenberg een experiment rond het basisinkomen te starten. In 2017 konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun eigen straat, buurt of wijk. De gemeente gebruikt al deze input bij de op te stellen Omgevingsvisie.

Gemeenteraad
Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 22 mei en tijdens de raadsvergadering van 29 mei.


1-5-2018 00:00

Afvalinzameling verplaatst in verband met de feestdagen

In verband met de feestdagen in mei wordt de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd.


Voor de gemeente Hardenberg gelden de volgende gewijzigde inzameldagen:


 • De inzameldag van donderdag 10 mei wordt verplaatst naar zaterdag 12 mei.
 • De inzameldag van maandag 21 mei wordt verplaatst naar zaterdag 19 mei. 

U kunt op de bovenstaande gewijzigde data de container vóór 07.00 uur aan de straat neerzetten.


Milieubrengstation
Het ROVA-milieubrengstation aan de Ommerweg in Rheezerveen is gesloten op donderdag 10 mei en maandag 21 mei.


30-4-2018 14:09

Opening expositie Ronald Kuilder in gemeentehuis

De werken van kunstenaar Ronald Kuilder zijn tot en met woensdag 25 juli 2018 te zien in het gemeentehuis van Hardenberg. De expositie in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis wordt vrijdag 4 mei om 13.00 uur geopend.


Ronald Kuilder uit Linde is een buitenbeentje in de schilderwereld. Voor zijn schilderijen gebruikt hij kit, vermengd met kleurstoffen, dat hij aanbrengt met een plamuurmes. De ondergrond is hout of glas. Materialen die geen geheimen voor hem kennen, vanwege zijn werk in de bouw.
Zijn werken zijn zowel figuratief als abstract, met grote kleurrijke vlakken, maar altijd robuust. Hij houdt niet van ‘dat gepriegel’. Ronald vindt het prettig om iets te laten ontstaan tijdens het werk en probeert zich daarbij altijd te laten leiden door zijn gevoel. Ronald Kuilder is één van de kunstenaars van de Stichting Vechtdalkunsten Ommen. Zijn werken werden al meerdere malen tentoongesteld op verschillende locaties.
Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk.
De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


27-4-2018 11:03

Onderhandelaars coalitie Hardenberg bereiken akkoord op hoofdlijnen

De onderhandelingsdelegaties van CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. De onderhandelaars leggen dit akkoord nu voor aan hun fracties. Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan nemen Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college van B&W.


Na een verkenningsronde zijn de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg op 20 april gestart. CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA zitten bij de onderhandelingen aan tafel.
Deze week hebben de onderhandelingsdelegaties van de vier partijen tijdens de derde ronde van de besprekingen een akkoord op hoofdlijnen bereikt.
Fracties
De vier partijen verwerken de afspraken die zij hebben gemaakt de komende dagen in de tekst van het coalitieakkoord. Volgende week bespreken de partijen de inhoud van het hoofdlijnenakkoord met hun fracties.
De volgende ronde van de onderhandelingen staat gepland voor 7 mei. Dan komen onder andere de reacties van de vier fracties op het akkoord aan de orde.

'Stevige onderhandelingen in een constructieve sfeer'
Martijn Breukelman zit namens het CDA aan tafel bij de coalitiebesprekingen en is ook wethouderskandidaat. Hij is verheugd met het onderhandelingsresultaat: "Het zijn stevige onderhandelingen, maar zeker in een constructieve sfeer. We hopen dat dit zich vertaalt in collegiaal bestuur tijdens de komende vier jaar."
Breukelman: "De inhoud van het akkoord is herkenbaar voor alle deelnemers aan de onderhandelingen. De streekfunctie en het versterken van de positie van de gemeente Hardenberg in de regio zijn onderwerpen die we allemaal belangrijk vinden en die dus zeker terugkomen in het akkoord."

Vier wethouders
Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan heeft het college van B&W straks vier wethouders. Naast Martijn Breukelman (CDA) nemen dan Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college.


26-4-2018 11:53

Edwin Evers ontvangt Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Peter Snijders heeft donderdag 26 april 2018 tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Edwin Evers. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter heeft de programmamaker en presentator van Evers Staat Op van Radio 538 het lintje ontvangen. De inwoner van Hardenberg wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Edwin...


Edwin Evers maakte vanochtend deel uit van een gezelschap van acht inwoners van de gemeente Hardenberg die een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen uit handen van burgemeester Peter Snijders.


Programmamaker en radio dj
Edwin Dienan Evers is geboren en getogen in Hardenberg. Zijn loopbaan als programmamaker en radio dj begon in Hardenberg bij de Ziekenomroep. Op zaterdagavond draaide hij als dj in de Hardenbergse discotheek Celebration. Zijn carrière bij de radio nam al snel een vlucht. Via de Amsterdamse zender Extra 108, Power FM en Radio 10 Gold, kreeg Evers ruim 25 jaar geleden de kans om bij Veronica aan de slag te gaan en was hij te horen op Radio 3.


In 1998 maakte hij de overstap naar de KRO, waar hij op 3FM het ochtendprogramma Evers Staat Op introduceerde. Het was een gouden zet, want het programma werd verkozen tot het beste radioprogramma van 1999 en leverde Evers de eerste Marconi Award op voor beste radioman van het jaar.


Best beluisterde radioprogramma
Sinds het jaar 2000 is Evers Staat Op te horen bij Radio 538. Het is de langst lopende ochtendshow op Nederlandse radio. Anno 2018 is Evers Staat Op nog altijd het best beluisterde radioprogramma van Nederland. Met de juiste muziek, het nieuws van de dag, en zijn manier van presenteren - vaak met humor maar serieus waar nodig - verbindt Edwin via de radio heel Nederland met elkaar.


Hij promoot Nederland en Oranje daar waar mogelijk, in binnen- en buitenland. Zo was hij met zijn radioshow dit jaar voor de tiende keer aanwezig bij de Olympische Spelen. "Aan het eind van dit jaar stop je met je ochtendshow op Radio 538 en wordt Nederland niet meer wakker met Evers Staat Op. Dat zal voor veel luisteraars een groot gemis zijn", aldus burgemeester Peter Snijders.


Unicef en Ronald McDonald Kinderfonds
Sinds 2005 is Edwin Evers ambassadeur van Unicef Nederland en spreekt hij educatieve films in voor kinderen en ondersteunt hij de fondsenwervende campagnes van Unicef.
Daarnaast ondersteunt Evers actief het Ronald McDonald Kinderfonds. Met diverse acties op Radio 538 vroeg Evers aandacht voor dit kinderfonds, onder andere vorig jaar met De Evers Staat op Run met een opbrengst van ruim € 134.000 voor de bouw van extra kamers bij het Kinderfonds Huis in Groningen.


HHC Hardenberg
Sinds 2002 adviseert Edwin Evers achter de schermen het bestuur van voetbalvereniging HHC Hardenberg over het vormgeven van sponsoracties en projecten. Zo heeft hij meegedacht over het bouwen van de staantribune voor 'vak Q', de uitbreiding van de businessruimte, realiseren van een traplift en vele andere voorzieningen. Ook heeft Evers het clublied gecomponeerd. Na de wedstrijden van HHC is hij in de businessclub aanwezig en is Edwin gesprekspartner voor de scheidsrechters, bestuursleden, businessclubleden en sponsoren.


Van 2007 tot juni 2015 was Edwin de ambassadeur van de Stichting 2015 Hardenberg. Deze stichting werd in 2007 opgericht om bij te dragen aan de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Deze stichting in deze periode ruim twee miljoen euro aan goede-doelenorganisaties uitgekeerd. Daaraan heeft Evers zijn steentje meer dan bijgedragen.


Onderscheidingen
Voor zijn verdiensten als radiomaker en presentator is Edwin Evers bekroond met drie Marconi Awards. In 2006 kreeg hij de Gouden RadioRing, die dat jaar voor het eerst werd uitgereikt. In 2014 ontving hij de Marconi Oevre Award uit handen van zijn inspirator André van Duin. Eerder dit jaar ontving de inwoner van Hardenberg de Gouden Harp van Bumra/Stemra voor zijn verdiensten voor de Nederlandse popmuziek.


"Vandaag komt daar opnieuw een blijk van waardering bij. Gezien de enorme uitstraling en intensiteit van jouw verdiensten voor de samenleving, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau", aldus burgemeester Peter Snijders in zijn toespraak voor Edwin Evers.


Voor zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse samenleving is Edwin Evers, programmamaker en presentator van Evers Staat Op van Radio 538, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


26-4-2018 11:47

Acht Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Hardenberg

Burgemeester Peter Snijders heeft donderdag 26 april 2018 acht Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter hebben vier vrouwen en vier mannen het lintje en de versierselen ontvangen, die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk...


De heer Johannes Alexander Berg (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Berg was van 1995 tot maart 2013 bestuurslid van de vereniging Streekhistorisch Centrum Slagharen. Deze vereniging beheert het Oalde Meestershuus. Nadat dit huis in de jaren negentig op de nominatie stond om te verdwijnen uit Slagharen, heeft een enthousiaste groep vrijwilligers waaronder de heer Berg dit stukje geschiedenis van het dorp weten te behouden. De heer Berg was in die jaren betrokken bij de transformatie van de oude meesterswoning tot Streekhistorisch museum.


Daarnaast is de heer Berg al 25 jaar lid van van het kerkelijk zangkoor Cecilia. Daarnaast verricht hij in ieder geval sinds 1990 vrijwilliger onderhoudsklussen aan kerkelijke gebouwen. Verder zamelt de heer Berg enkele keren per jaar kleding in bij de Belte kerk voor het goede doel. Ook chauffeurt de heer Berg vrijwillig voor hulpbehoevenden bij een bezoek aan een arts, ziekenhuis of begrafenis.


Mevrouw Alberta Horsman-van den Berg (Ane) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Horsman-van den Berg doet met veel liefde en enthousiasme op diverse terreinen vrijwilligerswerk. Al twintig jaar houdt zij bij toerbeurt in een ploeg vrijwilligers de Vlaswiekkerk in Gramsbergen schoon. Sinds 2002 is zij koster voor PKN Gramsbergen en lid van de zangcommissie, evangelisatiecommissie, diaken (tot 2015) en ouderling (vanaf 2015).


Mevrouw Horsman-van den Berg is ook sinds 2002 vrijwilliger van het zorgteam van de protestantse stichting diaconaal vakantiewerk om ouderen en gehandicapten een fijne vakantie te bezorgen. Van 2004 tot en met 2017 was zij coördinator bij de afdeling De Krim-Gramsbergen van De Zonnebloem voor vakanties van ouderen en gehandicapten. Daarnaast is zij sinds 2003 chauffeuse op de buurtbus De Krim-Gramsbergen.


Mevrouw Gerda Roelina van Marle-Kuik (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Van Marle-Kuik is oprichtster, voorzitter en leider van gehandicaptensportclub 'De Bobbers'. De naam van de sportvereniging is ontleend aan de naam van haar zoon, Bob. De sportclub bestaat sinds 1989 en is in 2002 officieel geregistreerd. In december 2016 is de vereniging gestopt vanwege gebrek aan deelname en opvolgers.


Daarnaast is mevrouw Van Marle voorzitter van het platform Mantelzorg Avereest. Als moeder van een zoon die door een verstandelijke beperking 24 uur per dag zorg nodig heeft, weet zij als ervaringsdeskundige wat mantelzorg betekent. De afgelopen decennia heeft mevrouw Van Marle zich ingezet voor de vele andere mantelzorgers in de gemeente. Sinds 2009 heeft zij zitting in de Wmo adviesraad om het stemgeluid en ervaringen van mantelzorgers te laten horen. Bovendien heeft zij gedurende tien jaar zitting gehad in het Platform Mantelzorg Overijssel.


De heer Gerrit Willem Lennips (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Lennips is sinds 1970 gedurende drie termijnen ouderling geweest van de gereformeerde kerk Heemse-Hardenberg. Vanaf 1977 is hij hulpkoster. Elke zaterdag zorgt hij er voor dat de deuren van kerkelijk centrum De Schakel van 09.00 tot 12.00 uur geopend zijn voor deelnemers aan activiteiten die dan plaatsvinden.


Vanaf 2003 is de heer Lennips elke dinsdag- en donderdagmiddag te vinden in AAC De Holte, een arbeids- en activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Op vrijwillige basis verricht hij allerlei klusjes en bereidt hij activiteiten voor die de bezoekers van het centrum doen. Ondanks zijn respectabele leeftijd van 82 jaar blijft de heer Lennips graag in contact met zijn omgeving via sociale media.


Mevrouw Maria Anna Hilda Berg-van der Most (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Berg-van der Most is sinds 1997 op vrijwillige basis koster en beheerder van de RK-kerk Alphonsus de Liguori in Slagharen. Als koster verzorgt zij voor, tijdens en na de reguliere en bijzondere vieringen in de kerk alle voorkomende werkzaamheden. Ook leidt zij misdienaars op en is mevrouw Berg-van der Most zelf misdienaar bij uitvaarten.


Naast haar werk voor de kerk is zij van 1995 tot 2010 gastvrouw geweest van het Streekhistorisch Centrum annex museum Het Oale Meestershuus. In die tijd was mevrouw Berg druk met het geven van rondleidingen en het inventariseren van alle voorwerpen. Ook is mevrouw Berg-van der Most tot 2017 twintig jaar lang bestuurslid geweest van begrafenisvereniging St. Barbara in Slagharen, waarvan ze ook zes jaar voorzitter was. Mevrouw Berg-van der Most is echtgenote van de heer Berg. Beiden ontvangen een lintje.


De heer Hendrik Nijeboer (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Nijeboer is al decennia lang actief voor de PKN de Witte- of Lambertuskerk in Heemse. Eind jaren negentig was hij een termijn voorzitter van de diaconie. Vanaf 2003 is hij hulpkoster. Enkele malen per maand heeft hij ook dienst tijdens rouw- en trouwdiensten in de kerk. Vanaf 1998 tot 2013 was deheer Nijeboer lid van de adviesgroep ouderen en veiligheid van Plaatselijk Belang Heemse. Hij hield zich bezig met het welzijn en veiligheid van 55 plussers in Heemse.


Daarnaast was de heer Nijeboer van 1999 tot 2009 bestuurslid van de stichting Vrienden van de Saxenburgh groep. Verder was hij vanaf begin jaren tachtig tot 2009 voorzitter van de Vogelvrienden Hardenberg en omstreken. Sinds 2017 is hij wederom voorzitter. Daarnaast was hij gedurende tien jaar voorzitter van de regionale Vogelvrienden Regge- en Vechtstreek.


Mevrouw Grietje Ramaker-Zweers (Hoogenweg) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Ramaker-Zweers zamelt sinds halverwege de jaren tachtig kleding, linnen- en beddengoed, schoenen en knuffels in voor vele goede doelen. Zij doet dit onder meer voor Brazilië voor christenen, stichting Ora, Hulp aan Oekraïne en de Oost-Europa zending. Vanaf 2003 werkt zij samen met de stichting Nachamu Nachamu Ami, een hulpverleningsinstantie voor hulpbehoevenden onder het Joodse volk, overal ter wereld. Mevrouw Ramaker stelt haar woning beschikbaar als één van de verzameladressen voor goederen.


Het echtpaar Ramaker heeft jarenlang een pleegdochter in huis gehad. Daarnaast bood het echtpaar ook onderdak aan minderjarige asielzoekers vanuit de overtuiging dat je mensen niet op straat moet laten leven. Met haar 87 jaar is mevrouw Ramaker-Zweers dit jaar de oudste inwoonster die tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke onderscheiding ontvangt.
Edwin Dienan Evers (Hardenberg) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Voor zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse samenleving is Edwin Evers, programmamaker en presentator van Evers Staat Op van Radio 538, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


26-4-2018 08:29

Vervanging voor Kieftbrug en Beltmansbrug nabij Gramsbergen

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit extra inspecties op maandag 23 april blijkt dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig is aangetast dat de veiligheid niet kan worden gewaarborgd. De bruggen worden vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen de bruggen wel blijven...


De Teunisbrug en Beenenbrug worden aanstaande donderdag nader geïnspecteerd, zodat kan worden bepaald of ze als tijdelijke oplossing in kunnen worden gezet. Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg inventariseren ook andere tijdelijke oplossingen.
Snelle renovatie of stutten van de Kieftbrug en de Beltmansbrug is niet mogelijk omdat de zogenoemde wapening van beide bruggen geen verkeer meer kan dragen. Waterschap en gemeente betreuren de sluiting en doen er alles aan om zo snel mogelijk tot een goede en snelle tijdelijke oplossing te komen.
Met diverse experts en in overleg met omliggende agrariërs worden nu diverse (tijdelijke) oplossingen verkend, zoals financiële compensatie voor gedupeerden totdat er een nieuwe brug is, inzet tijdelijke noodbrug(gen), de nabijgelegen Teunisbrug of Beenenbrug openstellen en verplaatsen van de Teunisbrug (indien geschikt).
Betoncarbonatie mogelijke oorzaak
Naast het beton is ook de wapening van de bruggen ernstig aangetast. Toegenomen zwaar verkeer en het zogenoemde betoncarbonatie zijn hiervan de oorzaak. De wapening van de brug bestaat uit stalen staven die de trekkrachten opnemen, terwijl het beton drukkrachten opneemt. De wapening zit normaal opgesloten in het beton, waardoor er geen zuurstof bij kan komen.
Door betoncarbonatie (chemisch proces) komt koolzuur en zuurstof uit de lucht bij het beton, waardoor betonscheurtjes optreden en de stalen wapening wordt aangetast. Hiermee is de draagconstructie ernstig aangetast.
In 2016 en 2017 geïnspecteerd
De brug is in 1958 gebouwd en in 1996 overgenomen van de provincie door het toenmalige waterschap Velt en Vecht. In 2011 is beton aan de Kieftbrug gerepareerd. In 2013 werden de bruggen geïnspecteerd, zonder opmerkingen. Uit onderzoek door externe experts (naar alle 80 bruggen van Vechtstromen) bleek in 2016 dat de hoofddraagconstructie van de bruggen in goede staat was. Er werden zorgpunten geconstateerd zoals het ontbreken van diverse delen van de leuning en de afvoer van smeltwater.
Het toegenomen zware verkeer over de brug was ook een zorgpunt, gerelateerd aan de leeftijd van de brug. In 2017 werd daarom de betonsterkte van de bruggen onderzocht. Zowel in de Beltmansbrug als Kieftbrug werden betonkernen geboord en in een laboratorium getest en als goed beoordeeld.
Eind maart 2018 werden tijdens een visuele inspectie ernstige betonscheuren geconstateerd. Uit nader onderzoek op 23 april 2018 blijkt door verwijderen van beton onder de brug dat ook de stalen wapening ernstig is aangetast. De externe constructeur adviseert het waterschap en gemeente om de bruggen direct te sluiten.
In gesprek over oplossingen
Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg zijn verrast over de zeer slecht staat van de brug. Beide partijen gaan met betrokken externe experts, die de onderzoeken destijds hebben opgeleverd, in gesprek hoe dit kan. De focus ligt nu eerst op de beste tijdelijke oplossing, daarna komt de evaluatie. De komende tijd worden direct omwonenden bezocht om te bepalen welke tijdelijke maatregelen het beste kunnen worden genomen.
Bezochte agrariërs wordt daarom gevraagd om de extra gemaakte kosten door de afsluiting van de bruggen goed bij te houden. Het is ontzettend vervelend dat agrariërs en andere mensen nu moeten omrijden. Veiligheid gaat echter voor alles. Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk tot een (tijdelijke) oplossing te komen.


23-4-2018 13:56

Blotevoetenpad en waterspeelplaats voor de Koppeltuinen

De Koppeltuinen bij natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg krijgen een blotevoetenpad en waterspeelplaats. De werkzaamheden hiervoor starten eind april en zijn naar verwachting afgerond op zaterdag 2 juni. Bij het ontwerp is ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het gebruik door kinderen in een rolstoel.


Met de aanleg van het blotevoetenpad en waterspeelplaats wordt verder gewerkt aan het beleefbaar maken van het Vechtpark Hardenberg. Het pad in de Koppeltuinen bestaat straks uit een route door de natuur met allerlei uitdagende elementen voor kinderen.
Elke route geeft nieuwe uitdagingen. Over natte stapstenen, spannende paaltjes en een knuppelpad moet je de overkant zien te halen. Ook kunnen kinderen zelf meebouwen en sjouwen met zand, stenen en stokken. Voor jongere kinderen komt er bij het blotevoetenpad een aantrekkelijke en veilige waterspeelplek om in te spelen. Voor kinderen in een rolstoel worden speciale aanpassingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld een aangepaste waterpomp en een avontuurlijk rolstoelpad.

Gratis toegankelijk
De Koppeltuinen beginnen bij natuuractiviteitencentrum De Koppel en lopen tot aan de Radewijkerbeek. De tuin is ongeveer drie hectare groot en bestaat uit een erf, een bloemrijk grasgebied en een drassig gebied dat onder water kan lopen. In de tuin bevinden zich ook een vijver met vuurplaats, een moestuin en een podium. Het blotevoetenpad en de waterspeelplaats in deze Koppeltuinen worden gratis toegankelijk.

Met het blotevoetenpad en waterspeelplaats wordt verder invulling gegeven aan de Koppeltuinen als gebied om te wandelen en de natuur te beleven. In de Koppeltuinen biedt natuuractiviteitencentrum en Anjerpunt De Koppel educatieve beleefactiviteiten rond water en natuur. De Koppeltuinen zijn grotendeels in eigendom bij Staatsbosbeheer en worden beheerd en onderhouden door vrijwilligers van De Koppel en leerlingen van de groenopleiding van AOC de Groene Welle.
Vergroten terras
Het ontwerp voor het blotevoetenpad is gemaakt door 'De kleine tuinman'. De uitvoering is in handen van Anno 2000. Om de entree van de Koppel te verbeteren, wordt verder het terras van De Koppel vergroot.

Het blotevoetenpad en waterspeelplaats zijn onderdeel van het Tien Toren Plan. Met dit plan wordt de Vecht in tien verschillende gebieden nog beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Het Tien Toren Plan is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht, is opgezet door Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en verschillende gemeenten langs de Vecht.


20-4-2018 17:11

Gemeentehuis gesloten op Koningsdag

Het gemeentehuis van Hardenberg en de balie van de Publieksdienst in De Baron in Dedemsvaart zijn vrijdag 27 april in verband met Koningsdag gesloten.


Op deze dag zijn de medewerkers van de gemeente telefonisch ook niet bereikbaar.


19-4-2018 15:03

Hardenberg één van 25 koplopergemeenten inclusieve samenleving

Bij veel gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Koplopersprogramma...


Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. We zochten daarvoor, in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. 


Criteria

Tot en met 21 maart konden gemeenten zich aanmelden als koploper. Ook konden gehandicapten en cliënten(organisaties) hun gemeente voordragen via de Alliantie VN-Verdrag. Bij de selectie is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving. 


Geselecteerde gemeenten

De volgende gemeenten zijn samen met de Alliantie VN-verdrag geselecteerd als koploper:

Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden en Zwolle.


Hans de Kunder, VNG-bestuurder Zorg en Welzijn: "Het is goed om te zien dat er al veel gemeenten zijn die zich inzetten om het VN-Verdrag handen en voeten te geven. En met het Koploperprogramma kan de VNG informatie delen, goede voorbeelden zichtbaar maken en lopende initiatieven groter maken. Dit zal ook andere gemeenten inspireren waardoor we gezamenlijk toewerken naar een steeds inclusievere samenleving."


Illya Soffer, directeur Ieder(in) namens de Alliantie: "Toegankelijkheid en inclusie zijn harde voorwaarden voor mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. Daarom is de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties niet vrijblijvend. Een toegankelijke en inclusieve gemeente bereik je echt alleen in samenspraak met de mensen om wie het gaat."


Conny Kooijman, directeur van LFB (organisatie van mensen met een verstandelijke beperking) en zelf ervaringsdeskundige: "Meedoen in de gemeente moet vanzelfsprekend zijn. Juist daarom moeten bewoners met een beperking en hun organisaties volwaardig betrokken zijn bij de besluiten die de gemeente neemt. Want alleen dán weet je zeker dat het ook echt gaat werken in de praktijk. Ik hoop dat de goede voorbeelden van deze koplopers ook worden gebruikt door andere gemeenten."


18-4-2018 18:22

Tijdelijke afsluiting Kieftbrug en Beltmansbrug

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen worden vanaf woensdagmiddag 18 april 2018 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de bruggen voorlopig blijven gebruiken.


Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg hebben dit besluit genomen om de veiligheid voor wegverkeer te waarborgen. De zes agrarische gebruikers in de omgeving zijn hierover op woensdagmiddag bijgepraat en bezocht.
Nader onderzoek
Tijdens periodiek onderzoek van waterschap Vechtstromen (eigenaar van de bruggen) en externe experts (constructeurs) is de situatie van de bruggen bekeken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat in de afgelopen winterperiode de betonkwaliteit van de Kieftbrug en Beltmansbrug sterk is verslechterd ten opzichte van eerdere inspecties in 2017. Omdat de externe experts de (verkeers)veiligheid nu niet kunnen garanderen worden de Kieftbrug en Beltmansbrug tijdelijk afgesloten. De afsluiting van de bruggen wordt met borden aangegeven.
De aard en de exacte omvang van de schade aan de constructie wordt aanstaande maandag 23 april verder onderzocht door medewerkers van het waterschap, gemeente en externe experts. Na analyse wordt bepaald welke vervolgstappen er mogelijk zijn.


16-4-2018 09:15

Start inzameling gft-afval in buitengebied

Het gft-afval in het buitengebied van de gemeente Hardenberg wordt met ingang van 1 juni 2018 door ROVA apart ingezameld. De container wordt één keer per twee weken geleegd.


Inwoners uit het buitengebied ontvangen per brief van ROVA informatie over de eerste inzameling. Tussen 16 april en 18 mei zet ROVA hiervoor grijze containers met een groen deksel bij de woningen neer. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.


De inzameling van gft is tegen nultarief. Met het ophalen van gft-afval in containers vervalt per 1 januari 2019 voor inwoners van het buitengebied de korting van € 18 op het jaartarief van het vastrecht afvalstoffenheffing.


Met vragen over de inzameling kunt u de ROVA bellen op het telefoonnummer 038 427 37 77.


13-4-2018 12:54

Coalitie-onderhandelingen in Hardenberg starten op 20 april

Onder voorzitterschap van formateur Jeroen Goudt hebben CDA en ChristenUnie donderdag de eerste verkennende gesprekken gevoerd met OpKoers.nu, VVD en PvdA over de vorming van een coalitie voor de gemeente Hardenberg.


Martijn Breukelman en Gerrit van den Berg namens CDA en Alwin te Rietstap en Sake Christiaan Stelpstra namens ChristenUnie spraken met de drie partijen afzonderlijk.
Vandaag en maandag bespreken CDA en ChristenUnie de opbrengst van deze gesprekken. Formateur Jeroen Goudt deelt de uitkomst van deze gesprekken naar verwachting dinsdag 17 april met de gemeenteraad. Hij maakt dan bekend welke partijen aanschuiven bij de volgende coalitie-onderhandelingen, die voor vrijdag 20 april gepland staan. Dan zal ook duidelijk worden in welke vorm de coalitie-onderhandelingen plaatsvinden.

"We gebruiken dit weekend en komende maandag om datgene dat besproken is met de partijen op een rij te zetten", aldus CDA-fractievoorzitter Martijn Breukelman.


12-4-2018 14:02

Inloopbijeenkomst herinrichting Bastingplein in Bergentheim op 19 april

Over de herinrichting van het Bastingplein in Bergentheim wordt donderdag 19 april in kerkgebouw De Hoeksteen in Bergentheim een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u virtueel door het projectgebied lopen.


De gemeente Hardenberg laat samen met de werkgroep Bastingplein tussen 18.30 en 21.00 uur het concept-inrichtingsplan zien. Naast een ontwerp op papier is het ook mogelijk om via Virtual Reality virtueel door het projectgebied te lopen om te kijken hoe het er uit gaat zien.
Inwoners van Bergentheim worden van harte uitgenodigd om de plannen te bekijken en mee te denken over de inrichting van het plein. Welke stenen moeten er bijvoorbeeld gebruikt worden? En hoe moeten de bankjes en de verlichting er uit gaan zien? Via een enquêteformulier kan worden aangegeven waar de voorkeur naar uitgaat.

Waarom een nieuwe inrichting?
Om een toekomstbestendig en verkeersveilig plein te krijgen en bestaande knelpunten op te lossen, wordt het Bastingplein in Bergentheim opnieuw ingericht. Zodat het plein voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en aansluit op het omliggende gebied.

De werkgroep Bastingplein en Plaatselijk Belang Bergentheim hebben samen de knelpunten geïnventariseerd en het plan voor het centrum van Bergentheim opgesteld. In dit plan nemen buurthuis Veur Mekaar, de supermarkt, winkels, kerk en de school aan de Dorpsstraat een belangrijke plaats in. De gemeente stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen.


12-4-2018 09:40

Samenwerking in zorg levert nieuwe medewerkers op

Om het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel in regio Hardenberg op te lossen zijn zorgwerkgevers, UWV, gemeente Hardenberg en het Alfa-college een nauwe samenwerking aangegaan. De zorgwerkgevers Carinova, Saxenburgh Groep, Baalderborg Groep en Beter Thuis Wonen hebben in samenwerking met hetAlfa-college een leerwerktraject op MBO niveau 3 ontwikkeld.


In twee jaar tijd kunnen gemotiveerde kandidaten zo leren en werken om zowel het MBO-diploma Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-ig te halen. De eerste veertien kandidaten zijn begin april gestart met dit traject.


November vorig jaar organiseerden de samenwerkende zorgpartijen de 'Werken in de Zorg'-dag, waarbij ruim 120 belangstellenden konden speeddaten met vertegenwoordigers van de diverse werkgevers in de zorg. Deze dag leverde bijna negentig reacties voor nadere informatie op. Deze reacties hebben uiteindelijk geleid tot 25 sollicitatiegesprekken, waarna veertien kandidaten zijn geselecteerd om het leerwerktraject te gaan volgen. Dit traject wordt aangeboden door de zorgwerkgevers in samenwerking met het Alfa-college.


Arbeidsovereenkomst

Tijdens de eerste drie maanden van het opleidingstraject gaan de kandidaten twee dagen per week naar school en gaan ze twee dagen per week aan het werk in de praktijk. Vanaf 1 juli gaat de groep drie dagen per werk aan het werk en één dag per week naar school.
De werkgevers bieden de de kandidaten vanaf 1 juli een arbeidsovereenkomst van 24 uur per week. De veertien kandidaten hebben dan een nieuwe baan bij één van de werkgevers.

Inge en Joeri

Twee deelnemers uit de groep van veertien zijn de 47-jarige Inge Offerein en de 39-jarige Joeri de Bie. Zij hebben in november vorig jaar hun belangstelling laten blijken om in de zorg aan de slag te gaan. Inge maakt daarbij een flinke ommezwaai in haar loopbaan. Zij werkt nu nog bij een tankstation. "Het leerwerktraject biedt voor mij een enorme kans, die ik met beide handen heb aangegrepen. Ik wil graag in de zorg aan de slag", aldus Inge.
Ook voor Joeri de Bie heeft zijn deelname aan het leerwerktraject een grote betekenis. "Door omstandigheden was ik enige tijd werkzoekend. Door deze kans kan ik een nieuwe start maken in een nieuwe sector. Ik wil graag iets betekenen voor mensen", aldus Joeri. 

"We hebben er allemaal baat bij, dat er voldoende nieuwe aanwas van gekwalificeerd personeel is in de zorgsector”, vertelt wethouder René de Vent. “Door de nauwe samenwerking van overheid, onderwijs en werkgevers bereiken we samen meer dan ieder afzonderlijk. Het Alfa-college, Carinova, Saxenburgh Groep, Baalderborg Groep en Beter Thuis Wonen hebben flink geïnvesteerd om dit mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment. Deze samenwerking biedt werkzoekenden en mensen die een switch willen maken in hun loopbaan nieuwe mogelijkheden", aldus De Vent.


Volop vacatures

De arbeidsmarkt in de zorgsector is volop in beweging. Door het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg, is meer gekwalificeerd personeel nodig. Ook is in de zorg sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de jonge generatie en voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken.
Zo verwacht de Baalderborg Groep dat zij voor de ondersteuning van cliënten in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg meer zorgprofessionals nodig heeft. Bij Carinova is ruimte voor meer zorgprofessionals voor de thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. Saxenburgh Groep, die ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg biedt in het Vechtdal, heeft vacatures voor verzorgenden ig (niveau 3) en verpleegkundigen (vanaf niveau 4) in de ouderenzorg. Beter Thuis Wonen heeft vacatures voor verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijk ondersteuners en thuisbegeleiders. Daarnaast is er tijdens de vakantieperiode werk voor vakantiekrachten, die tijdelijk de zorgprofessionals vervangen die met vakantie gaan. 

De samenwerkende partijen organiseren dit najaar opnieuw een 'Werken in de Zorg'-dag in Hardenberg om nieuwe medewerkers te werven voor de zorgsector. 


12-4-2018 08:40

Plan voor waterrijk park langs de Vecht bij Gramsbergen

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen willen samen met inwoners en belanghebbenden werken aan een plan voor een nieuwe inrichting van het winterbed van de Vecht bij Gramsbergen. Hiermee krijgt ook Gramsbergen een waterrijk park langs de Vecht.


In de afgelopen jaren is bij Hardenberg het Vechtpark aangelegd. Inwoners en toeristen kunnen hier vanaf wandel- en fietspaden genieten van een mooi, toegankelijk en waterrijk stadspark. Het Vechtpark levert een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid. Bovendien is dankzij de aanleg van het Vechtpark een bijzonder stukje natuur ontstaan.
Dit jaar start de aanleg van het laatste deel van het Vechtpark Hardenberg aan de noordkant van de stad: het gebied 'Baalder Uiterwaard'. Daarmee wordt het Vechtpark Hardenberg afgerond. De ontwikkeling van het Vechtpark is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

Kansen voor Gramsbergen
Uit een evaluatie van het programma Ruimte voor de Vecht blijkt dat het traject van de Vecht tussen Hardenberg en Gramsbergen onderbelicht is gebleven.

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg zien kansen om ook bij Gramsbergen het gebied langs de Vecht aantrekkelijker te maken voor inwoners, toeristen en ruimte te bieden aan water en natuur. Het gaat om het winterbed van de Vecht tussen het gebied 'Baalder Uiterwaard' en de sluis bij de Haandrik, inclusief het Gat van Joosten.
Plan uitwerken
De partijen willen samen met inwoners en belanghebbenden een plan uitwerken voor een waterrijk park langs de Vecht bij Gramsbergen. Door de oevers van de Vecht natuurlijker in te richten en een lange nevengeul aan te leggen langs de Stuw bij de Haandrik, krijgt water meer ruimte. Dit vergroot de waterveiligheid in het gebied.
De recreatieve mogelijkheden kunnen worden vergroot met de aanleg van een haventje bij Gramsbergen voor kleine boten. Met de aanleg van fiets- en wandelpaden zien de partijen kansen om de recreatieve mogelijkheden rond de Vecht bij Gramsbergen verder te vergroten. Bij het verder uitwerken van het plan kijken gemeente en waterschap zorgvuldig naar de diverse belangen.

Financiering
Naar verwachting kost het totale plan circa € 5,5 miljoen. Uit het budget voor het Vechtpark Hardenberg blijft naar verwachting ruim € 650.000 over. De gemeente Hardenberg wil dit bedrag reserveren voor dit nieuwe plan.

De rest van het benodigde geld is nog niet beschikbaar. Het college van B&W legt daarom dit plan voor als wens aan de nieuwe gemeenteraad. Ook het waterschap legt het plan voor als wens aan het algemeen bestuur.


12-4-2018 08:37

Plan voor extra aanlegplaatsen in Vechtpark Hardenberg

De gemeente Hardenberg werkt aan een plan voor het realiseren van extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg. Hiervoor zijn vier mogelijke locaties in beeld. Het plan wordt samen met belanghebbenden en inwoners uitgewerkt.


In de afgelopen jaren is het Vechtpark Hardenberg aangelegd. Tegelijkertijd zijn door de provincie Overijssel op diverse plekken in de Vecht sluizen vernieuwd of aangelegd. De Vecht wordt daardoor van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar.
In dat kader werkt waterschap Vechtstromen samen met haar partners in het gebied aan een nieuw vaarconcept. Hierin wordt geregeld wat wel en niet mogelijk is op de Vecht. Het voorstel is dat de diepte van de sluizen (maximaal 1 meter) en de doorvaarthoogte van bruggen (maximaal 2 meter) maatgevend zijn voor de afmetingen van de boten. Daarnaast kunnen zandbanken in de rivier beperkingen opleveren en hebben rivierprocessen invloed op de diepgang van de Vecht.

Meer bootjes op de Vecht
Als gevolg van deze ontwikkelingen varen naar verwachting in de toekomst steeds meer bootjes op de Vecht. Gemeente en provincie houden rekening met tien tot twintig bootjes per dag.

Ook de watersportvereniging Hardenberg wil de Vecht bij Hardenberg op de kaart zetten als vaarroute. Daarbij heeft de vereniging de wens dat net als in het verleden bootjes kunnen afmeren bij het centrum en dat er ruimte is voor vaste ligplaatsen voor bootjes van inwoners. Zo wordt voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers.
Opties
Om de Vecht te kunnen gebruiken als vaarroute en de beleving van het Vechtpark te vergroten, heeft de gemeente onderzocht waar in het Vechtpark extra aanlegplaatsen voor bootjes gerealiseerd kunnen worden. Hieruit zijn drie opties naar voren gekomen. Het gaat om uitbreiding van de bestaande haven, het gebied aan de westoever tussen de Voorstraatbrug en de Prins Bernhardbrug of aan de westoever in het Molengootgebied aan de zuidkant van het Vechtpark. De gemeente staat open voor ideeën voor locaties.

De gemeente Hardenberg wil deze opties nu voorleggen aan waterschap Vechtstromen om de haalbaarheid te toetsen. Partners van het programma Ruimte voor de Vecht worden daarbij betrokken. Daarna wordt het plan samen met de watersportvereniging en andere partners/belanghebbenden verder uitgewerkt. Ook inwoners worden hierbij betrokken.
Vechtpark Hardenberg
De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving.
Het Vechtpark Hardenberg is een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


10-4-2018 13:25

Gezondheidsweek Bergentheim van 20 tot en met 26 april

Gewoon Gezond Bergentheim houdt van vrijdag 20 tot en met donderdag 26 april voor de tweede keer de Gezondheidsweek Bergentheim. Samen met de combinatiefunctionarissen van de gemeente Hardenberg en lokale organisaties is een afwisselend programma samengesteld met sportieve en gezonde activiteiten voor jong en oud.


Gewoon Gezond Bergentheim, de combinatiefunctionarissen van de gemeente Hardenberg, de basisscholen, Veur mekaar, De Stuw, De Haere, huisartsenpraktijk Bergentheim en Plus supermarkt hebben net als vorig jaar de handen ineen geslagen. Samen hebben ze verschillende activiteiten georganiseerd voor alle inwoners van Bergentheim.
Zo zijn er onder andere verschillende wandelingen, fietstochten, een e-biketraining, laser gamen voor jongeren  en een activiteitenmiddag voor de schooljeugd. De Gezondheidsweek  Bergentheim start op vrijdag 20 april met de Koningsspelen waaraan beide basisscholen meedoen. 
Drink Water Challenge
Jaarlijks krijgen kinderen zo'n zes kilo suiker binnen door het drinken van zoete dranken. Tijdens de Gezondheidsweek proberen de leerlingen van de basisscholen zo veel mogelijk water te drinken tijdens de pauzes, om zo min  mogelijk suiker binnen te krijgen.
De leerkrachten van de basisscholen houden gedurende de week bij hoeveel suikerklontjes de kinderen binnenkrijgen met het drinken in de kleine pauze. Bij de afsluiting van de week wordt bekend gemaakt hoeveel kilo suiker op beide scholen is gedronken in de  Gezondheidsweek. De verwachting is dat het dit jaar minder is dan de ruim 10 kilo van vorig jaar. 
Tijdens de Gezondheidsweek zitten de leerlingen van de Casper Diemerschool en de Ds. Koningsbergerschool niet stil. Ze gaan op pad en maken kennis met voedingsadviesburo Jolanda Ahlers, boerderij Van der Veen, Plus supermarkt, de huisartsenpraktijk en fysiotherapie De Haere. 
Gezamenlijke afsluiting op 26 april
Op donderdag 26 april om 15.00 uur is de gezamenlijke swingende afsluiting van de Gezondheidsweek op het Kerkplein. De scholen ontvangen een cadeau en ook wordt de uitslag van de Drink Water Challenge bekend gemaakt. 

Download het volledige programma (PDF, 1,59 MB)


Programma


Vrijdag 20 april 2018
E-bike training en voorlichting
Lasergamen voor jongeren 

Zaterdag 21 april 2018
Fietstocht 
Zondag 22 april 2018
Wandeling (let op: de start is om 11.00 uur!)

Dinsdag 24 april 2018
Wandeling Gewoon Gezond Bergentheim
Woensdag 25 april 2018
Buggy walk Mama café
Koken voor kinderen
Activiteitenmiddag voor kids

Donderdag 26 april 2018
Afsluiting Gezondheidsweek 


  Open bijlage


9-4-2018 12:31

EUREGIO-spreekuur op woensdag 18 april

EUREGIO houdt op woensdag 18 april 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


5-4-2018 14:49

Zevende Jeugdlintje Hardenberg uitgereikt

De allereerste Jeugdlintjes van Hardenberg zijn vorig jaar november uitgereikt. Vijf nominaties leidden uiteindelijk tot zeven jongeren die hun lintje in ontvangst konden nemen. Wegens omstandigheden was de veertienjarige Dicle van der Maarsum uit Hardenberg niet aanwezig. Vandaag ontving Dicle uit handen van burgemeester Peter Snijders alsnog het haar toebehorende Jeugdlintje in de vorm van een...


Dicle is al jaren mantelzorger voor haar moeder die ziek is. Ondanks haar schoolwerk helpt ze thuis waar ze kan. Ze doet boodschappen, hangt de was op, stofzuigt, wast af en kookt. Ze is de steun en toeverlaat voor haar moeder. Daarnaast zorgt ze er ook voor dat het goed gaat op school. Probeert tijd met haar vriendinnen door te brengen en te sporten.
De jury heeft veel waardering voor de inzet van Dicle en bewondert dat zij zichzelf toch deels moet wegcijferen om de zorg voor haar moeder op zich te nemen. Dat ze daarnaast haar school steeds blijft volgen, vindt de jury bewonderenswaardig. 

Jeugdlintje Hardenberg
Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om jongeren die zich maatschappelijk inzetten in het zonnetje te zetten en te belonen.

Inwoners van de gemeente konden vorig jaar jongeren nomineren voor het Jeugdlintje. Een onafhankelijke commissie heeft alle nominaties beoordeeld. De commissieleden Peter Snijders (burgemeester), Jan Maarten Veurink (theater de Voorveghter), Rogier Tiel-Groenestege (Vechtdal College), Kelly van Ginkel en Mirjam Dunnewind (jongerenwerkers De Stuw) en Kyra Lamberink (sportvrouw van het jaar van Hardenberg) waren onder de indruk van de vele bijzondere inzendingen.
Op advies van de commissie heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten om Kevin Guichelaar, Chantal Berenfinger, Collin Slot, Stan van de Klippe, Gino de Groot, Daan van Beek en Dicle van der Maarsum te onderscheiden met het Jeugdlintje van Hardenberg.


3-4-2018 13:30

Nieuwe gemeenteraad Hardenberg geïnstalleerd

De 33 gekozen raadsleden van de gemeente Hardenberg zijn donderdagvond 29 maart op feestelijke wijze geïnstalleerd. In aanwezigheid van partners, familieleden en andere relaties legden zij de eed af, of beloofden zich naar eer en geweten in te zetten voor het welzijn van Hardenberg en haar inwoners.


Deze gemeenteraadsverkiezingen waren er 33 zetels te verdelen, dit zijn er twee meer dan afgelopen raadsperiode. In Hardenberg zijn vijftien nieuwe raadsleden geïnstalleerd.


De fractie van 50Plus is nieuw in de raad, dit betekent dat de gemeenteraad van Hardenberg nu acht fracties heeft.


Overzicht raadsleden Hardenberg
CDA

 • Martijn Breukelman
 • Rick Brink
 • Cisca Joldersma
 • Elma Soeten-Wessels
 • Gerrit van den Berg
 • Gerard Nijhof
 • Anita Vetker-Kerssies
 • Birgit Rusken-van Noord
 • Piet Cees van der Wel
 • Max Bakhuis
 • Heidi Mensink-Vrieling

ChristenUnie
 • Sake-Christiaan Stelpstra
 • Simone Hof
 • Bas Kuipers
 • Erik van de Grampel
 • Wiepie van der Veen-Vriesinga
 • Hans Odink

PvdA
 • Gitta Luiten
 • Arsanio Wiet
 • Rein Jonkhans

OpKoers.nu
 • Annie Kelder-Ranter
 • Falco Bruinsma
 • Wim Kloekhorst
 • Eddy Geesink
 • Cees Pieper

VVD
 • Bert Gelling
 • Jeanet Meijerink-Heuver
 • Mirjam Klok-Lubbers
 • Erik Back

D66
 • Jacco Rodermond

GroenLinks
 • Anne van den Hoek-Vroonland

50Plus
 • Gijs Schuurman
 • Linda Verschuur-Otter


29-3-2018 16:17

Start plaatsing zinnebeelden in Vechtpark

Het Vechtpark Hardenberg krijgt vijf zinnebeelden. Elk beeld staat voor een zintuig. Vanaf dinsdag 3 april wordt in het Vechtpark een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. De beelden zijn klaar rond juli 2018.


Op vijf plekken in het Vechtpark worden grote beelden geplaatst. Ieder beeld staat voor een zintuig. Zo heb je de stenen horen, zien, voelen, ruiken en smaak. De beelden worden gemaakt van een stalen constructie, die wordt opgespoten met beton. Hierdoor lijken de beelden van steen.
Een impressie van de beelden en de locaties is te bekijken via www.hardenberg.nl/vechtpark.

Multifunctioneel karakter
De beelden krijgen een multifunctioneel karakter. In samenwerking met een lokale klimexpert worden de objecten zo gemaakt, dat ze geschikt worden voor bouldering. Dit is een klimsport waarbij zonder touwen, op veilige hoogte, wordt geklommen op rotsen.

De werkzaamheden voor het plaatsen van de zinnebeelden worden vanaf dinsdag 3 april uitgevoerd door kunstuitvoerder Job Art uit Den Haag. Eerst wordt begonnen met grondwerkzaamheden. Als dat klaar is, worden de zinnebeelden op locatie afgebouwd en bespoten met beton. De werkzaamheden worden naar verwachting in juli 2018 afgerond.

Vergroten beleefbaarheid
De plaatsing van de zinnebeelden is één van de drie concrete projecten, die door de gemeente in het Vechtpark worden uitgevoerd om de beleefbaarheid te vergroten.

Een ander project is de realisatie van een waterspeelplaats en blotevoetenpad in de Koppeltuin. Verder wordt met betrokkenen en geïnteresseerden het idee uitgewerkt voor oefen- en speelobjecten in het Vechtpark.

Ruimte voor de Vecht
Met het programma Ruimte voor de Vecht proberen onder meer Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en verschillende gemeenten langs de Vecht al jarenlang om de rivier niet alleen veiliger, maar ook beter beleefbaar te maken.

Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht is het Tien Torenplan ontwikkeld. Het Tien Toren Plan is bedoeld om in tien verschillende gebieden de Vecht nog beter zichtbaar en toegankelijk te maken. Het Vechtpark Hardenberg is één van die plekken.


29-3-2018 10:00

Kanovereniging naar nieuw gebouw in Vechtpark Hardenberg

De Kanovereniging Hardenberg-Vecht en de gemeente Hardenberg werken samen aan het plan om een nieuw verenigingsgebouw te bouwen in het Vechtpark Hardenberg. Dit verenigingsgebouw biedt ook ruimte voor een openbare kleedgelegenheid voor gebruikers van de wildwaterkanobaan. Momenteel onderzoeken de beide partijen of deze verplaatsing en nieuwbouw mogelijk is. Afspraken hierover worden vastgelegd in...


Langs de Vecht in het centrum van Hardenberg wordt de komende jaren flink gebouwd. Op de voormalige zwembadlocatie wil ontwikkelaar DLH appartementen en woningen bouwen.
Op het perceel aan de oostkant van de Vechtvoorde (fietspad vanaf Amaliabrug) heeft een aantal particulieren het initiatief genomen (collectief particulier opdrachtgeverschap/CPO) voor het ontwikkelen van appartementencomplex De Marsch. Op deze locatie staat nu het gebouw van Kanovereniging Hardenberg-Vecht. De initiatiefnemers zijn met de gemeente Hardenberg in gesprek over de aankoop van de benodigde grond.

Nieuwe locatie verenigingsgebouw

Om de bouw van de appartementencomplex De Marsch mogelijk te maken, is het nodig het gebouw van de Kanovereniging te verplaatsen. In de afgelopen periode zijn de gemeente en de Kanovereniging in goed en constructief overleg op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor het verenigingsgebouw. Die locatie is gevonden in het Vechtpark Hardenberg, tussen de Molengoot en de Twentweg. Deze locatie ligt nabij de wildwaterkanobaan.

De beoogde locatie van het verenigingsgebouw in het Vechtpark Hardenberg biedt veel voordelen. Zo worden hiermee de recreatieve mogelijkheden in het Vechtpark vergroot. Bovendien biedt deze locatie de mogelijkheid om een openbare kleedgelegenheid voor gebruikers van de wildwaterkanobaan te combineren met het nieuwe verenigingsgebouw. 


Nieuwbouw

In overleg met de kanovereniging is door Hamhuis Architecten een ontwerp voor het verenigingsgebouw gemaakt. De plannen gaan uit van een kantine met terras, kanoberging, kanovijver, kleedruimtes voor de Kanoverenigingen en een openbare kleedgelegenheid.
De totale kosten van nieuwbouw en het inrichten van de openbare ruimte worden grotendeels betaald van de opbrengst van de grondverkoop voor appartementencomplex De Marsch (project centrumplan Hardenberg). Voor de kosten van de openbare kleedgelegenheid is vanuit het project Vechtpark Hardenberg en het Tien Torenplan geld beschikbaar. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De Kanovereniging draagt bij in de kosten door middel van subsidies en zelfwerkzaamheid.


29-3-2018 09:29

Zwembad De Kiefer gesloten van 9 tot en met 15 april

Zwembad De Kiefer in Dedemsvaart is van maandag 9 tot en met zondag 15 april gesloten voor onderhoudswerkzaamheden aan het plafond. Alle gebruikers van het bad kunnen gedurende deze week zwemmen in het bad in Ommen en Hardenberg. Vanaf maandag 16 april is het bad weer geopend.


In januari is het volledige plafond van het zwembad verwijderd, waardoor de akoestiek in het bad niet optimaal is voor zwemmers en personeel. Om het geluid in het overdekte bad te dempen, wordt in een week tijd een tijdelijke plafondconstructie aangebracht. Dit moet de akoestiek in het bad verbeteren. Komende zomer wordt een compleet nieuw plafond aangebracht in het binnenbad tijdens de reguliere zomervakantiesluiting. 


Akoestiek
In december 2017 viel een serie plafondplaten naar beneden. Uit onafhankelijk extern onderzoek bleek dat er in het schuine plafondsysteem boven het bad teveel speling zat tussen de houtwolcementpanelen en de stalen profielen waarin deze platen liggen. Daarop is toen het besluit genomen om de hele plafondconstructie, die twintig jaar geleden is aangebracht te verwijderen.


Doordat de plafondconstructie nu ontbreekt, heeft het geluid in het binnenbad vrij spel waardoor het geluid weergalmt tegen dak van het bad. Tijdens zwemlessen en tijdens zwemtrainingen kunnen zwemmers daardoor nauwelijks de aanwijzingen van trainers en coaches langs de kant horen. Door een tijdelijke oplossing aan te brengen, kan het geluidsniveau de komende maanden worden verbeterd. Na het aanbrengen van het compleet nieuwe plafond komende zomer, wordt de akoestiek weer optimaal.


Zwembaden in Ommen en Hardenberg

Gedurende de week van 9 tot 15 april dat De Kiefer tijdelijk gesloten is, kunnen abonnementshouders met hun abonnement ook zwemmen in zwembad De Carrousel in Ommen en zwembad De Slag in Hardenberg. Ook andere zwemmers en leden van zwemvereniging Dedemsvaart AC kunnen in deze baden terecht.


27-3-2018 16:22

Gemeentehuis gesloten op 30 maart en 2 april

In verband met de feestdagen gelden voor het gemeentehuis en de balie van de Publieksdienst in De Baron in Dedemsvaart gewijzigde openingstijden.


Het gemeentehuis en de balie van de Publieksdienst in De Baron zijn op de volgende dagen gesloten:


 • Vrijdag 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)
 • Maandag 2 april 2018 (tweede paasdag)

Op deze dagen is de gemeente ook niet bereikbaar via het telefoonnummer 14 0523.


27-3-2018 15:29

Gewijzigde afvalinzameling in verband met Pasen

Op maandag 2 april (tweede paasdag) wordt geen afval ingezameld in de gemeente Hardenberg.


Als uw inzameldag op tweede paasdag valt, wordt uw inzameldag verplaatst naar zaterdag 31 maart. U kunt de container op deze dag vóór 07.00 uur aan de straat neerzetten.


Milieubrengstation
Het ROVA-milieubrengstation aan de Ommerweg in Bovenveld is op maandag 2 april ook gesloten.


27-3-2018 10:50

Energy Battle Hardenberg van start

Twee Hardenbergse teams gaan vanaf maandag 26 maart met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen tijdens de Energy Battle Hardenberg. Gedurende zes weken proberen een team van Beter Wonen Vechtdal en een team van huiseigenaren op allerlei manieren hun energierekening te verlagen. De Energy Battle is een initiatief van de gemeente Hardenberg en wordt gecoördineerd door Stichting...


De gemeente Hardenberg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het streven van de gemeente is om op termijn energieneutraal te zijn. Om inwoners bewust te maken van hun energieverbruik heeft de gemeente Hardenberg samen met De Stuw de Energy Battle Hardenberg in het leven geroepen.
Door inwoners aan de slag te laten gaan met hun energieverbruik worden ze bewuster van hun energieverbruik en de mogelijkheden om dit te verlagen. Daarnaast inspireren de deelnemers andere inwoners om ook aan de slag te gaan met energiebesparing. 

Deelnemende teams
De deelnemers die namens Beter Wonen Vechtdal meedoen aan de Battle zijn stuk voor stuk heel enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Het heeft Woningstichting Beter Wonen Vechtdal weinig moeite gekost om deelnemers voor de Battle te vinden. Onder andere via de wijkhuismeester zijn bewoners benaderd die positief tegenover energiebesparing staan. 


Het andere team bestaat uit huiseigenaren die  zich hebben aangemeld na een brede werving. Ook zij zijn enthousiast over de Battle. De combinatie van energie besparen en het competitie-element spreekt hen aan. Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk met de Battle een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Zo kent deze Energy Battle alleen maar winnaars. 


Hulp van Energiecoaches
Tijdens de Battle kunnen de deelnemers hulp inroepen van de Energiecoaches. Dit zijn getrainde vrijwilligers die bewoners helpen om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen. De Energiecoaches zijn in mei 2017 gestart en hebben inmiddels bijna 100 bewoners geholpen met praktische adviezen.

Het project Energiecoach is een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, Beter Wonen Vechtdal, De Stuw, De Veste en de gemeente Ommen. Bewoners of huurders die zelf ook aan de slag willen met energiebesparing kunnen via De Stuw een aanvraag indienen. 

Bekendmaken winnaar
Beter Wonen Vechtdal neemt net als de gemeente Hardenberg deel aan het project Energiecoach. Daarnaast streeft de woningstichting naar een CO2 neutraal woningbezit in 2050. Hiervoor worden de 3.500 woningen van Beter Wonen stap voor stap aangepakt. 


Gedurende de zes weken die de Battle duurt, worden de deelnemers op de voet gevolgd bij hun ervaringen. Aan het eind van de zes weken wordt tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt welk team het meest heeft bespaard.


23-3-2018 13:59

Verkiezingsuitslag 2018 gemeente Hardenberg definitief

Het centraal stembureau van de gemeente Hardenberg heeft vandaag om 10.00 de definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Het verzoek namens de fractie van de ChristenUnie om hertelling is afgewezen, omdat het verzoek niet voldeed aan alle eisen die daaraan vanuit de kieswet worden gesteld.


Van de 46.649 opgeroepen kiezers kwamen er 28.156 stemmen. De opkomst kwam hiermee uit op 60,1 procent. Met 60,1% ligt het opkomstpercentage in 2018 hoger dan in 2014, het opkomstpercentage was toen 56,04%.

Bekijk de definitieve uitslag


Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad
Op dinsdag 27 maart neemt de oude raad afscheid tijdens een bijzondere raadsvergadering. Deze raadsvergadering wordt gehouden in het gemeentehuis. Vanaf 19.30 uur zijn alle inwoners van de gemeente Hardenberg welkom in het gemeentehuis van Hardenberg om bij het afscheid van de oude raad aanwezig te zijn.


Op donderdag 29 maart om 19.00 uur wordt tijdens een raadsvergadering de nieuwe raad geïnstalleerd. Deze raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis.22-3-2018 00:58

CDA in gemeente Hardenberg de grootste partij

Het CDA heeft woensdag 21 maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hardenberg de meeste stemmen behaald. Met in totaal 30,9 procent van de stemmen is CDA daarmee de grootste partij geworden.


Tweede partij werd ChristenUnie met 18,3 procent van de stemmen, gevolgd door OpKoers.nu met 13,8 procent van de stemmen en VVD 10,8 procent.
Van de 46.649 opgeroepen kiezers kwamen er 28.156 stemmen. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg een opkomstpercentage van 60,10%. Vier jaar geleden was dit nog 56,04%.
Lees meer over de voorlopige uitslag
Voorlopige uitslag
Op basis van de tellingen zien de voorlopige uitslagen in Hardenberg er als volgt uit.

 • CDA: 8.663 stemmen (van 9 naar 11 zetels)
 • ChristenUnie: 5.130 stemmen (van 8 naar 6 zetels)
 • PvdA: 2.223 stemmen (van 4 naar 3 zetels)
 • OpKoers.nu: 3.862 stemmen (van 3 naar 5 zetels)
 • VVD: 3.037 stemmen (van 3 naar 4 zetels)
 • D66: 1.102 stemmen (van 2 naar 1 zetel)
 • GroenLinks: 1.372 stemmen (van 1 naar 1 zetel)
 • 50Plus: 1.950 stemmen: 1950 (2 zetels)
 • SGP: 686 stemmen


20-3-2018 08:04

CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA meest populair bij leerlingen

Mede op initiatief van het Vechtdal College in Hardenberg hebben gisteren in de gemeente Hardenberg de allereerste jeugdverkiezingen plaatsgevonden op alle voorgezet onderwijsscholen. In totaal hebben 888 leerlingen uit de hoogste klassen van het Vmbo, Mavo, Havo, Vwo/Atheneum en het Praktijkonderwijs van diverse scholen in Dedemsvaart en Hardenberg hun stem uitgebracht. Leerlingen konden...


Mede op initiatief van het Vechtdal College in Hardenberg hebben gisteren in de gemeente Hardenberg de allereerste jeugdverkiezingen plaatsgevonden op alle voorgezet onderwijsscholen. In totaal hebben 888 leerlingen uit de hoogste klassen van het Vmbo, Mavo, Havo, Vwo/Atheneum en het Praktijkonderwijs van diverse scholen in Dedemsvaart en Hardenberg hun stem uitgebracht.
Leerlingen konden gisteren stemmen op één van negen politieke partijen die komende woensdag ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hardenberg. De 888 leerlingen hebben vandaag als volgt gestemd tijdens de jeugdverkiezingen:

 • CDA: 155
 • ChristenUnie: 154
 • VVD: 144
 • PvdA: 106
 • GroenLinks: 86
 • OpKoers.nu: 86
 • D66: 65
 • 50Plus: 47
 • SGP: 20
 • Ongeldig: 13
 • Blanco: 12

Aan de jeugdverkiezingen hebben leerlingen meegedaan van het Vechtdal College Hardenberg, Greijdanus, Zeven Linden, Vechtdal College Dedemsvaart, De Nieuwe Veste en de Ambelt.
Jeugddebatten
 Voorafgaand aan deze jeugdverkiezingen is er tijdens lessen op school aandacht besteedt aan de betekenis van verkiezingen en lokale democratie. Ook hebben vorige week twee jeugddebatten plaatsgevonden met kandidaat-raadsleden van de negen politieke partijen en leerlingen van het Vechtdal College Hardenberg en de Zeven Linden in Dedemsvaart. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De stemmen die vandaag uitgebracht zijn tijdens de jeugdverkiezingen tellen niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag. Met deze jeugdverkiezingen kan de jonge generatie toch zijn stem laten horen. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn deze leerlingen stemgerechtigd voor de lokale politiek.


41 stemlokalen
Komende woensdag kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen in één van de 41 stemlokalen in de gemeente Hardenberg. De stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Hardenberg staat op: www.hardenberg.nl/verkiezingen.


16-3-2018 15:26

Ruimte voor toekomstplannen Oegema Transport

Wethouder Douwe Prinsse en directeur Sibbele Oegema van Oegema Transport hebben vrijdag 16 maart de koopovereenkomst ondertekend voor 1 hectare grond op bedrijventerrein De Rollepaal in Dedemsvaart. Met de aankoop van deze grond en de aankoop van 4,6 hectare in 2017 heeft Oegema Transport voldoende ruimte om in de nabije en wat verdere toekomst te groeien.


Dat de economie aantrekt, merkt de gemeente Hardenberg aan de verkoop van gronden. Het afgelopen jaar werd 14 hectare bedrijfsgrond verkocht in de gemeente. Vooral in de kernen Dedemsvaart en Hardenberg. De verkoop van de grond aan Oegema Transport is het laatste stuk van de gemeentelijke grond van De Rollepaal.


Oegema Transport
Familiebedrijf Oegema Transport wordt inmiddels door de vierde generatie Oegema's geleid. Het bedrijf is de afgelopen decennia flink gegroeid. Van vijf medewerkers in 1988 naar 500 in 2018. "De komende jaren verwachten we nog verder te groeien," vertelt directeur Sibbele Oegema.

"De transport- en opslagmarkt is volop in ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben we een nieuw warehouse van 5.000 m2 en een tankstation gebouwd. Met de nu aangekochte grond kunnen we in 2018 nog een warehouse van 8.500 m2 realiseren waar we plek hebben voor 9.000 pallets. De oplevering is gepland in oktober." Het transportbedrijf is 24 uur per dag 7 dagen in de week bezet.

Toekomstplannen
Het bedrijf bezit in totaal vijftien hectare grond en heeft hiermee voldoende ruimte voor plannen in de toekomst. "Wij, maar ook de volgende generatie Oegema's kunnen dus ook nog alle kanten op hier in Dedemsvaart", vertellen Sibbele en Gina Oegema enthousiast.

"Het lijkt ons geweldig om straks de vijfde generatie Oegema's aan het roer te zien. Maar zo ver is het nog niet. Wij zijn nog jong en de volgende generatie moet eerst nog studeren."

Dedemsvaart
Het transportbedrijf kiest bewust voor Dedemsvaart. In 1918 is het in Dedemsvaart gestart en er  nu nog steeds gevestigd. In 2019 viert Oegema Transport zijn honderdjarig bestaan. Volgens de eigenaren heeft dat alles te maken met de ruimte, de goede werkmoraal en het goede werkklimaat.

Wel is het belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. De N377 is daarbij zeker een aandachtspunt. Naast de hoofdvestiging in Dedemsvaart heeft het bedrijf ook vestigingen in Culemborg en Brno (Tsjechië).

MKB is banenmotor
Wethouder Prinsse geeft aan dat het belangrijk is dat de gemeente, bedrijven de mogelijkheid biedt om zich te vestigen of om uit te breiden. "Het MKB in onze gemeente is een grote banenmotor die van groot belang is voor onze inwoners en de leefbaarheid in de hele gemeente. We zijn dan ook zuinig op deze bedrijven en proberen altijd een oplossing op maat te bieden in goed overleg met de ondernemer. Oegema Transport is bij zo’n bedrijf dat we koesteren. Een belangrijke werkgever in onze regio."

Directeur Oegema beaamt dat de gemeente meedenkt met ondernemers en oplossingen zoekt, zoals zij zelf hebben ervaren bij de hun bouwplannen. 

Open Bedrijvendag 7 april

Op zaterdag 7 april organiseert de Industriekring Avereest een Open Bedrijvendag Balkbrug-Dedemsvaart. Ook Oegema Transport neemt hieraan deel. Het bedrijf heeft meerdere vacatures voor chauffeurs en hoopt via de bedrijvendag mensen te interesseren voor de vacante functies.
Tijdens de Open Bedrijvendag stellen zo’n 46 ondernemers uit Dedemsvaart en Balkbrug zich voor aan het publiek of houden open huis. De toegang is gratis.


16-3-2018 14:33

Afspraak maken met ATC-Dienstenbedrijf en EKT

De medewerkers van ATC-Dienstenbedrijf en het Expertise en Kennisteam van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn met ingang van maandag 26 maart werkzaam in het gemeentehuis van Hardenberg. Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken zij vanaf deze dag alleen nog op afspraak. Het Samen Doen-team blijft wel in het LOC-gebouw.


Het ATC-Dienstenbedrijf en het Expertise en Kennisteam (EKT) van de afdeling Maatschappelijk Domein van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn op dit moment nog gevestigd in het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) in Hardenberg. Het EKT bestaat uit de teams Inkomen, Leerplicht, RMC, Leerlingenvervoer en de backoffice Wmo en Jeugd.


Afspraak maken
In het weekeinde van zaterdag 24 maart verhuizen deze onderdelen naar het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. Vanaf maandag 26 maart kunt u op de volgende twee manieren een afspraak maken:


1. Telefonisch via 14 0523


2. Per e-mail op de volgende adressen:


 • Team Leerlingenvervoer: leerlingenvervoer@ommen-hardenberg.nl
 • Team Inkomen: inkomen@ommen-hardenberg.nl
 • Team Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters (RMC): RMC@ommen-hardenberg.nl
 • Team Leerplicht: leerplicht@ommen-hardenberg.nl
 • Jongerenloket: jongerenloket@ommen-hardenberg.nl
 • ATC Dienstenbedrijf: atc-dienstenbedrijf@ommen-hardenberg.nl

Aanmelden bij de informatiezuill
Op de dag van uw afspraak kunt u zich bij binnenkomst in het gemeentehuis bij de Publieksdienst aanmelden door middel van de informatiezuil.


© Gemeente Hardenberg