Goedenavond, het is 22:30
op zondag 18 november 2018
In Hardenberg is het nu 5,0 °C
Wind 1.6 km/u uit het noordnoordwesten
De luchtvochtigheid is 89 %
De luchtdruk is 1.028,3 hpa
Het heeft vandaag niet geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

16-11-2018 17:59

Uitnodiging van Zuid- en Oost-Drenthe aan Rijk positief ontvangen

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken. Hiervoor hebben zij begin september 2018 het Rijk uitgenodigd om mee te werken aan een deal voor een investering in een omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Vandaag heeft het Rijk...


Vanuit Zuid- en Oost-Drenthe wordt enthousiast gereageerd op dit goede nieuws. "We zien ontzettend veel kansen voor de regio en het Rijk ziet deze kansen met ons. Waar anders dan in de relatieve luwte van de Randstad is er ruimte om te kunnen experimenteren met nieuwe instrumenten, met noaberschap, participatie uit de regio en economie als basis? We zijn een regio van aanpakken en doen. Met het geld gaan we dan ook investeren in wonen, werken & welzijn, omdat wij erin geloven dat door gezamenlijk in deze drie pijlers te investeren we een nog sterkere regio kunnen worden: voor nu en in de toekomst," zeggen de bestuurders.


Wonen
Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie, maar kent ook demografische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van de regio. Met een transformatiefonds voor wonen wil de regio inzetten op een verandering in de samenstelling van de woningvoorraad. Onder andere door onrendabele woningen uit de markt te halen en woningen te transformeren naar toekomstbestendige woningen die zowel langer thuis wonen mogelijk maken als energieneutraal zijn.


Werken
De regio Zuid- en Oost-Drenthe heeft een sterke positie in de industrie, techniek en vakmanschap. Ondernemingen zien kansen voor nieuwe producten en nieuwe markten op gebied van transport & logistiek, groene energie en olie & gas. Beschikbare kennis, ontwikkellocaties, financiering op maat en beschikbaarheid van werknemers met de juiste opleiding zijn aandachtspunten. Hier wil de regio ruimte aan geven. En samen met bedrijven en instellingen extra investeren in onderwijs om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.


Welzijn
De zorgsector is in beweging en aan het veranderen als gevolg van vergrijzing en een toenemende levensverwachting. De regio Zuid- en Oost-Drenthe wil investeren in het versterken van onder andere de eerstelijnszorg. Daarnaast wil de regio het actieprogramma 'Kansrijke Start' verder uitrollen. Dit Rijksprogramma is erop gericht om kinderen die geboren worden in een gezin met bijvoorbeeld schulden een goede start te geven, door ouders vroeg een juiste mix van hulp aan te bieden.


Hoe verder
De komende maanden gaat de regio Zuid- en Oost-Drenthe samen het Rijk, ondernemers, zorg- onderwijs- en kennisinstellingen en woningbouwcorporaties verder invulling geven aan de investering. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de Regio Deal ondertekend en hiermee het actieprogramma bekendgemaakt.


15-11-2018 14:49

EUREGIO-spreekuur op woensdag 21 november

EUREGIO houdt op woensdag 21 november van 18.00 tot 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


Inwoners kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland en sociale verzekeringen (zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen.

Voor het beantwoorden van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


14-11-2018 10:06

Evaluatie pilot koopzondagen van start

De gemeente Hardenberg heeft I&O Research gevraagd om een evaluatie uit te voeren onder alle winkeliers over de pilot van afgelopen zomer en de openstelling van de supermarkten vanaf eind oktober. De uitkomsten worden gebruikt voor het voorstel aan de gemeenteraad over de openstelling op de zondagen in de toekomst. Deze week ontvangen de winkeliers een persoonlijke uitnodigingsbrief voor deelname...


In de afgelopen zomer is binnen de gemeente Hardenberg ervaring opgedaan met koopzondagen. Voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart zijn elk drie koopzondagen aangewezen waarop winkels en supermarkten hun deuren mochten openen tussen 13.00-17.00 uur. Vanaf eind oktober 2018 mogen supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om op zondag open. Voor de supermarkten en overige winkels in deze twee centra heeft het college van B&W specifieke koopzondagen in 2018 aangewezen.

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk om een totaalbeeld te krijgen van ervaringen en standpunten in de gemeente. Daarom heeft de gemeente Hardenberg aan I&O Research gevraagd om een tussentijdse evaluatie uit te voeren onder alle winkeliers. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil het college van B&W een voorstel doen aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van de koopzondagen. De winkelier ontvangen hierover een brief. Medio december wordt het rapport opgeleverd. 


13-11-2018 15:48

Gemeente Hardenberg verlengt actie met nestkastjes

Begin november is de gemeente Hardenberg een actie met nestkastjes gestart. Vanwege het enorme succes van het uitdelen van de gratis nestkastjes, heeft de gemeente Hardenberg besloten om de actie te verlengen. Er komen nog eens 500 nestkastjes beschikbaar. De gemeente Hardenberg is ontzettend tevreden met de enorme belangstelling voor de nestkastjes, waarmee op grote schaal gezamenlijk de strijd...


De eerste 500 nestkastjes zijn gemaakt door leerlingen van PrO Hardenberg. De leerlingen van deze school zijn nu gestart met de productie van de tweede levering van nog eens 500 nestkastjes. Aanvragers ontvangen per e-mail meer informatie over de datum en locatie waar het nestkastje opgehaald kan worden. De actie geldt weer zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het aanvragen van een nestkastje kan tot 31 december 2018 via www.hardenberg.nl/nestkastje.

Ophangen

Het is toegestaan om een nestkastje in een boom van de gemeente te hangen. De aanvrager dient er wel zelf voor te zorgen dat het nestkastje wordt opgehangen en dient ook zelf het onderhoud van het nestkasje te verzorgen. De aanvrager ontvangt bij het nestkastje een brief met tips over het ophangen en het onderhoud ervan.

Overlast

De nestkastjes worden door de gemeente uitgedeeld omdat inwoners van de gemeente Hardenberg afgelopen zomer veel overlast hebben ondervonden van de eikenprocessierups. Door de steeds groeiende hoeveelheid rupsen is de kans groter dat mensen hiermee in aanraking komen. Op dit moment zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De gemeente wil de komende jaren actie ondernemen om de aantallen van deze insecten en vogels te vergroten.

Koolmezen 

Koolmezen eten veel rupsen. Het is aangetoond dat ze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, wordt dit verder gestimuleerd. De kastjes moeten wel op een geschikte plaats worden gehangen. Verder moet in de omgeving water te vinden zijn en een geschikte schuilplek, waar de vogels heen kunnen vluchten bij dreiging.

Andere maatregelen 

Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden nesten weggezogen op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaid gras dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.


12-11-2018 10:40

Informatieavond aardgasvrije nieuwbouw

Op woensdag 21 november organiseert de gemeente Hardenberg een informatieavond aardgasvrije nieuwbouw. Aanwezigen krijgen deze avond informatie over praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouw.


Naast installatietechnische oplossingen is er ook aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de financiële consequenties van aardgasvrij bouwen. Onderwerpen die aan bod komen op de informatieavond:

 • Regelgeving nieuwbouw en ontwikkelingen (BENG, NOM, EPC etc);
 • Techniek: all-electric, warmtepomp, rol isolatie en vraagbeperking, duurzame energie;
 • Financiën: investeringskosten, energiekosten, onderhoud, financiering, subsidies en regelingen;
 • Toelichting stappenplan gasloos bouwen, advies en begeleiding.


De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De locatie van de informatieavond is Molensteen 5 in Hardenberg (bij Hibertad). Na afloop van de bijeenkomst is er tijd voor het stellen van vragen.

Opgeven
U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door een e-mail te sturen naar nieuwbouw@ommen-hardenberg.nl. Vermeld in uw e-mail het aantal personen dat u opgeeft voor de informatieavond. 


9-11-2018 13:49

Mantelzorgers aan het woord

Bent u mantelzorger? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen graag met u in gesprek over de ondersteuning die u nodig heeft om de zorg voor uw naaste vol te kunnen houden. Daarvoor organiseert het mantelzorgnetwerk in de gemeente Hardenberg in november vier bijeenkomsten.


Tijdens deze bijeenkomsten kunt u als mantelzorger uw verhaal vertellen. Vanuit uw kennis en ervaring kunt u aangeven wat u nodig heeft om uw mantelzorgrol uit te oefenen. Op welke onderdelen u ondersteund zou willen worden en hoe die ondersteuning er dan uit zou moeten zien.


Professionals
In onze participatiesamenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. De druk op u als mantelzorger neemt daardoor toe met het risico van overbelasting. Overbelasting willen we voorkomen.


Op basis van uw inbreng wil het mantelzorgnetwerk, in samenwerking met u als mantelzorger, de ondersteuning ontwikkelen die nodig is. Daarom zullen tijdens de bijeenkomsten professionals van verschillende organisaties ook aanwezig zijn om naar u te luisteren. 


Bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden op de volgende data gehouden om 19.30 uur:


 • Donderdag 15 november in de Baron in Dedemsvaart
 • Maandag 19 november in het Boomstamrestaurant in Hardenberg
 • Woensdag 21 november in Dorpshuis De Krim
 • Maandag 26 november in Veur Mekaar in Bergentheim

Ambities
Deze vier bijeenkomsten met mantelzorgers en het netwerk vloeien voort uit het beleid dat eind 2017 door de gemeente Hardenberg is vastgesteld met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Op basis van het Mezzo-onderzoek onder mantelzorgers werden in de notitie 'Mantelzorg doe je samen!' een vijftal ambities benoemd voor 2018-2019.


In de bijeenkomsten willen we samen met mantelzorgers invulling geven aan deze ambities. In overleg met hen bepalen we de agenda voor het komende jaar.


Aanmelden
Mantelzorgers die één van deze avonden bij willen wonen, kunnen zich aanmelden via het e-mailadres mantelzorghardenberg@gmail.com, of telefonisch bij Willemien Tuin op 06 120 297 83. 


9-11-2018 10:03

Zonneparken leveren belangrijke bijdrage aan energiedoelstellingen

Met het realiseren van zeven zonneparken in de gemeente Hardenberg, kan elektriciteit voor bijna 8.700 huishoudens worden opgewekt. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om goedkeuring om met deze projecten aan de slag te gaan. De zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstelling van de gemeente Hardenberg.


De gemeente Hardenberg heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarbij zet de gemeente in op energiebesparing en de grootschalige productie van duurzame energie. Concreet wil Hardenberg in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken. Uiteindelijk wil Hardenberg een energieneutrale gemeente zijn.


Zonneparken als pilotproject
Om deze ambitie te halen, besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie. Het is de bedoeling dat deze pilotprojecten samen met lokale partijen, inwoners en marktpartijen vorm krijgen.
Eén van de pilotprojecten richt zich op het grootschalig realiseren van zonneparken. Een zonnepark is een veldopstelling van zonnepanelen. De afspraak is gemaakt dat het grootschalig realiseren van zonneparken pas van start kan gaan als de gemeenteraad daar goedkeuring voor geeft. Daarom legt het college nu meerdere initiatieven voor zonneparken aan de gemeenteraad voor.


Criteria
Het college heeft de plannen van initiatiefnemers voor zonneparken beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Zo is gekeken of het zonnepark in ruimtelijk opzicht in de omgeving past. Ook is gekeken in hoeverre het zonnepark maatschappelijke meerwaarde biedt en of de omwonenden gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden voor omwonenden om financieel te participeren.


Bij de afweging is ook gekeken naar de bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling. Tenslotte speelt mee op welke wijze de initiatiefnemer de omgeving betrekt bij het plan.


Zeven zonneparken
Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de volgende zeven initiatieven voor zonneparken:


 • Dedemsvaartseweg, Noord Lutten (Coöperatie Lutten levert): 2 hectare, opbrengst 1.1 MW
 • Kanaalweg Oost 95, Hoogenweg (Kronos Solar GmbH): 11 hectare, opbrengst 7,5 MW
 • Fabriekswijk De Krim (particulier): 2,4 hectare, opbrengst 1,6 MW
 • Polendwarsweg, Hardenberg (Solar Fields Nederland): 10 tot 14 hectare, opbrengst 9,1 MW
 • Krimweg 4, Anerveen (Hulter Agro Holding GV): 1,7 hectare, opbrengst 1.3 MW
 • Langewijk naast Vechtdal College, Dedemsvaart (Staho BV): 1 hectare, opbrengst 0,54 MW
 • Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost, Hoogenweg (LC Energy): 13 hectare, opbrengst 8,5 MW

In totaal gaat het om ruim 43 hectare aan zonnepanelen. Deze zeven zonneparken kunnen samen bijna 30 MW elektriciteit per jaar opwekken. Dat is voldoende voor het gemiddelde elektriciteitsgebruik van bijna 8.700 huishoudens. Hiermee wordt voorzien in 2,5 % van de totale energiebehoefte. Daarmee leveren deze zonneparken een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstellingen.


Voor drie zonneparken geldt dat het college hier nader onderzoek naar wil doen. Vijf initiatieven voor zonneparken zijn afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria.


Procedure
De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 20 november en neemt in de vergadering van 4 december een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kunnen de initiatiefnemers hun plannen samen met de omgeving en lokale partners verder uitwerken en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Daarmee wordt het realiseren van deze zonneparken mogelijk.


9-11-2018 09:54

Nieuwe inrichting gebied langs de Vecht bij Gramsbergen

Met een nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht, keert ook Gramsbergen het gezicht naar de rivier. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan in de eerste helft van 2019 samen met inwoners en betrokkenen aan de slag met een plan voor dit gebied. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen het stadje en...


Het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen biedt veel mogelijkheden voor water, beleving en natuur. Daarom slaan de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen de handen ineen. Zij maken in 2019 samen met inwoners en betrokkenen een plan voor een nieuwe inrichting van dit gebied.


Het gaat om de Vecht en haar uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozensche Linie. Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken.


Haventje
Belangrijk onderdeel van het plan is de mogelijke aanleg van een haventje. Dankzij het aanleggen en vernieuwen van sluizen, is de Vecht met ingang van het komende vaarseizoen van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar voor de kleine recreatievaart. Daarom varen er naar verwachting meer bootjes langs Gramsbergen. Door te zorgen voor goede aanlegvoorzieningen kunnen vaarrecreanten een bezoek brengen aan het historisch centrum van Gramsbergen. Dat biedt economische kansen voor recreatie, toerisme en horeca.


Door de aanleg van wandel- en fietspaden moet het gebied beter toegankelijk worden voor recreanten. Ook verbetert zo de verbinding tussen de rivier en de stad.


Oevers en een nevengeul
Natuur en landschap moeten meer ruimte krijgen in het gebied. Dat kan onder andere door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en een nevengeul. Het gebied rond de Vecht bij Gramsbergen wordt nu vooral gebruikt voor landbouw. De partijen willen ruimte bieden aan natuur-inclusieve landbouw. Insteek is om te onderzoeken hoe de landbouwopgaven in overleg met de boeren gecombineerd kunnen worden met de (bestaande) natuuropgaven.


Tegelijkertijd is er aandacht voor waterveiligheid door de rivier te verruimen. Hierdoor krijgt water meer ruimte en houdt Gramsbergen bij hoog water droge voeten.


Intentieovereenkomst
De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen trekken samen op bij dit project. Zij leggen de afspraken over deze samenwerking nog dit jaar vast in een intentieovereenkomst. Om de plannen uit te kunnen voeren is ruimte nodig. Een deel van de gronden in het gebied is al eigendom van waterschap, de provincie Overijssel of Staatsbosbeheer. De provincie en Staatsbosbeheer doen mee met het project. Zowel gemeente als het waterschap hebben al geld gereserveerd voor het uitwerken van het plan. Het college van B&W van Hardenberg vraagt de gemeenteraad nu in te stemmen met het opstellen van het inrichtingsplan.


De partijen gaan het plan zoveel mogelijk samen met inwoners en betrokkenen zoals grondeigenaren, Stadsbelang en plaatselijk belang vorm geven. Hiervoor worden in de eerste helft van 2019 werksessies en bijeenkomsten georganiseerd. Dit moet leiden tot enkele scenario’s voor de nieuwe inrichting van dit gebied. De partijen streven er naar om voor het eind van 2019 een ontwerp te hebben en de benodigde financiering voor realisatie te organiseren. Na het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedures, kan de daadwerkelijke herinrichting vanaf 2021 starten.


9-11-2018 08:34

Informatiebijeenkomst ‘Lang zult u wonen in Hardenberg’

Op woensdagavond 14 november vindt de informatiebijeenkomst Lang zult u wonen in Hardenberg plaats. In het gemeentehuis van Hardenberg kunnen inwoners vanaf 19.00 uur terecht voor tips en adviezen van verschillende deskundigen om zo veilig, prettig en comfortabel mogelijk thuis te blijven wonen. Wethouder Martijn Breukelman opent de informatiebijeenkomst.


Met de informatiebijeenkomst wil de gemeente Hardenberg inwoners informeren over de mogelijkheden om op tijd de woonsituatie voor te bereiden op later. “We blijven langer thuis wonen, vaak omdat mensen dat zelf het liefst willen. Het is goed om op tijd na te denken wat er voor nodig is en wat er allemaal kan om dat mogelijk te maken”, aldus wethouder Martijn Breukelman.

Het programma
Na de opening door wethouder Martijn Breukelman, neemt bouwkundig adviseur Hans Engelbertink het woord. Hij geeft een presentatie met daarin praktische tips en adviezen voor het aanpassen van verschillende ruimtes in huis. Daaropvolgend houdt de voorzitter van Seniorenadvies Hardenberg een interview met een inwoonster van Hardenberg die haar huurwoning heeft laten aanpassen. Aansluitend is er tijd voor het beantwoorden van vragen of voor een bezoek aan de informatiemarkt.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kunnen bezoekers terecht voor persoonlijke vragen en advies. Verschillende partijen nemen een plaats in op de informatiemarkt, waaronder de brandweer (risicobeheersing), notaris Vechtstede, de Bibliotheek (digitalisering), Saxenburgh Groep, Beter Wonen Vechtdal, Zorgpunt Hardenberg, de Stuw en Samen Doen.

Gratis toegang
De informatiebijeenkomst Lang zult u wonen in Hardenberg is gratis te bezoeken. Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. De bijeenkomst start woensdag 14 november om 19.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1) en duurt tot circa 21.30 uur.


7-11-2018 12:53

College bezoekt Balkbrug

In het kader van de maandelijkse werkbezoeken heeft het college vrijdag 2 november een bezoek gebracht aan Balkbrug. Om 9.00 uur werd het college namens Plaatselijk Belang, de Balkbrugse Ondernemers Vereniging (BOV) en de Coalitie Balkbrug welkom geheten door de voorzitter van plaatselijk belang, de heer Ronald Folders.


Als eerste werd een rondleiding verzorgd door de eigenaren van Brouwer Biocentrale. Door de verbranding van houtsnippers wordt energie opgewekt  en stoom geproduceerd. De biocentrale levert stoom aan het nabijgelegen Friesland Campina. Friesland Campina vervangt hierdoor gas door stoom. De elektriciteit die wordt opgewekt wordt geleverd aan het net.

Vervolgens werd door middel van een rondrit door het dorp bij een aantal punten stilgestaan en door Plaatselijk Belang, BOV en Coalitie Balkbrug de aandachtspunten per onderwerp aangegeven. Er werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en ontsluiting ten behoeve van Friesland Campina, de werkzaamheden van de focusgroep Dorpsstraat, de woningbehoefte, de scholenbouw en plan Achterveld.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan de firma Hof. Hier werd het college door de Coalitie bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de dorpsvisie Balkbrug en aangegeven wat de Coalitie nodig heeft om de plannen en ambities vanuit de dorpsvisie te realiseren. Daarna werd het college rondgeleid door het bedrijf. De firma Hof handelt in pootaardappelen, fourages en verzorgd daarvoor ook deels het transport. Het bedrijf handelt internationaal, ook buiten Europa.

Met een heerlijke lunch, aangeboden door de BOV, werd het collegebezoek afgesloten. Gebiedswethouder Gitta Luiten dankte het Plaatselijk Belang, de BOV en de Coalitie Balkbrug voor het veelzijdige en interessante werkbezoek.

Het volgende werkbezoek vindt plaats op 16 november in Dedemsvaart.


6-11-2018 09:24

Nestkastjes in strijd tegen de eikenprocessierups

De gemeente Hardenberg gaat in de strijd tegen eikenprocessierups nestkastjes verstrekken aan inwoners. De actie is bedoeld voor inwoners die eikenbomen in de buurt hebben. De kastjes worden gemaakt door leerlingen van de school PRO Hardenberg.


Afgelopen zomer hebben we veel overlast gehad van de eikenprocessierups. Door de grote hoeveelheid rupsen is er meer kans dat mensen hiermee in aanraking komen. Contact met de haren van de eikenprocessierups kan gezondheidsklachten geven, zoals jeuk, pijnlijke huiduitslag en irritatie aan de ogen of de luchtwegen.
De laatste jaren zien we het aantal rupsen en als gevolg daarvan ook de overlast toenemen. Dit houdt onder meer verband met de verandering van het klimaat en met de afname van de biodiversiteit. Daardoor zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn onder andere koolmezen, maar ook vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De gemeente wil de komende jaren meer doen om deze insecten en vogels te laten toenemen. 

Mezen helpen om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen 
Koolmezen eten veel rupsen en aangetoond is dat deze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken kunnen we proberen dat te stimuleren. De kastjes moeten wel op een geschikte plaats worden gehangen. In de omgeving moet water zijn en schuilplekken, waar de vogels heen kunnen vluchten bij dreiging.


Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met  nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is de nesten weggezogen. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaide gazons dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.


Aanvragen nestkastje
U kunt tot 31 december 2018 een nestkastje van de gemeente aanvragen via www.hardenberg.nl/nestkastje. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er zijn 500 nestkastjes beschikbaar.


6-11-2018 09:17

Gemeente Hardenberg bedankt vrijwilligers

Vrijwilligers die al 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen in de gemeente Hardenberg kunnen in november en december genieten van een theateravond in Theater de Voorveghter. De gemeente waardeert vrijwilligers zeer en zet daarom vrijwilligers in het zonnetje als dank voor hun jarenlange inzet.


De gemeente Hardenberg heeft verenigingen en instellingen gevraagd om vrijwilligers aan te melden die dit jaar jubileum vieren. Vrijwilligers die 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen kwamen hiervoor in aanmerking.


Er zijn 142 aanmeldingen ontvangen. Deze vrijwilligers zijn uitgenodigd en hebben gekozen uit vijf voorstellingen. Casus Circus op zondag 11 november, Jack Wouterse op donderdag 22 november, Introdans op woensdag 28 november, Paul de Munnik op donderdag 13 december en Kiev Ballet op donderdag 20 december.


Tijdens deze reguliere voorstellingen zijn ook andere gasten aanwezig.


30-10-2018 08:47

Wethouder Bruinsma door ziekte afwezig

Wethouder Falco Bruinsma is door ziekte voor langere tijd afwezig. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft onderling afspraken gemaakt over tijdelijke waarneming.


Wethouder Falco Bruinsma van de gemeente Hardenberg is sinds enige tijd afwezig door ziekte. Zijn fysieke klachten zijn zodanig dat de verwachting is dat hij op korte termijn niet volledig hersteld is om zijn werkzaamheden te kunnen hervatten.

Om te zorgen voor bestuurlijke continuïteit, heeft het college van B&W onderling afspraken gemaakt over het tijdelijk waarnemen van de onderwerpen waarvoor wethouder Bruinsma bestuurlijk verantwoordelijk is.

Verdeling onderwerpen

 • Burgemeester Peter Snijders neemt voorlopig het onderwerp ‘gemeentelijke dienstverlening’ voor z’n rekening. 
 • Wethouder Martijn Breukelman neemt waar voor de onderwerpen ‘lokale infrastructuur en parkeren’ en ‘gemeentelijke eigendommen’.  
 • De onderwerpen ‘jeugdzaken’ en duurzaamheid/energie/klimaat’ vallen tijdelijk onder verantwoordelijkheid van wethouder Alwin te Rietstap. 
 • Gitta Luiten is waarnemend wethouder voor de onderwerpen ‘milieu & afval’, ‘monumentenbeleid’ en ‘evenementenbeleid’.


29-10-2018 15:43

Opening expositie Roelof Mulder in gemeentehuis Hardenberg

Wethouder Gitta Luiten opent vrijdag 2 november om 13.00 uur de expositie van kunstenaar Roelof Mulder in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg. De werken zijn te zien tot en met woensdag 23 januari 2019.


Roelof Mulder uit Slagharen droeg enkele jaren geleden zijn stukadoorsbedrijf over aan zijn personeel. Hij ging met pensioen. Dat betekende niet dat hij stil ging zitten. Hij was altijd al gefascineerd door schilderkunst en wilde zelf ook graag schilderen. Werken met kleuren, met verf op paneel of doek.

Roelof voerde zijn grote wens uit. Hij ging aan de slag maar merkte dat hij vragen had die hij zelf niet kon beantwoorden. Hij besloot een schildercursus te volgen bij Ab Bout, om zo meer over de schilderkunst te leren. Roelof was leergierig. Hij wilde precies weten wat elke kleur deed in combinatie met een andere kleur, hoe je kleuren kon mengen en welke effecten je daarmee bereikte. Het belangrijkste was echter het 'leren kijken'.
Acrylverf op paneel
Inmiddels is het een paar jaar later en heeft Roelof een serie werken gemaakt, bestaande uit stillevens met bloemen en enkele landschappen. Hij werkt met acrylverf op paneel. Roelof creëert zijn eigen ruimte in de wereld van het platte vlak. Hierbij is zijn passie voor kleur en het plezier in het schilderen het belangrijkst.

Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk.

De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


26-10-2018 12:51

N348 tussen Luttenberg en Lemelerveld twee weekenden afgesloten

De N348 tussen de kruising met de Luttenbergerweg en de nieuwe aansluiting Lemelerveld Zuid is in oktober en november twee weekeinden in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het gaat om de weekenden van vrijdag 26 oktober 19.00 uur tot en met maandag 29 oktober 06.00 uur en vrijdag 2 november 19.00 uur tot en met maandag 5 november 06.00 uur.


Tijdens deze weekenden worden de in- en uitvoegstroken bij restaurant de Lantaren verbreed en worden nieuwe lagen asfalt aangebracht op dit deel van de N348. Daarnaast wordt de nieuwe markering aangebracht en worden de bermen voorzien van grasbetonsteen.


Doorgaand verkeer van Raalte naar Ommen en vice versa is niet mogelijk. De aansluitingen op de N348 bij Luttenberg en Lemelerveld Zuid zijn wel beschikbaar en Lemelerveld is bereikbaar vanuit de richting Ommen. De aangrenzende parallelwegen van het betreffende wegvak zijn ook afgesloten voor doorgaand verkeer.


Bewoners aan deze parallelwegen kunnen wel bij hun woning komen en Restaurant de Lantaren is bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via diverse omleidingsroutes. Deze routes vindt u op de website www.overijssel.nl/n348. Houdt u rekening met extra reistijd.


26-10-2018 10:58

Inloopspreekuur voor senioren met vragen over OV

In opdracht van de provincie Overijssel worden maandelijks inloopspreekuren gehouden voor senioren over reizen met het openbaar vervoer. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 6 november in Hardenberg.


Tijdens de inloopspreekuren zijn OV-ambassadeurs aanwezig om u advies op maat te geven. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen, hoe de 40% samenreiskorting werkt en welk abonnement het beste bij u past.


Daarnaast kunnen de OV-ambassadeurs u stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.


Inloopspreekuur op 6 november
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 6 november 2018 in Hardenberg. U bent welkom van 10.00 tot 11.30 uur in de Buurtkamer Centrum aan de Burgemeester Bramerstaat 92. Aanmelden is niet nodig. U kunt vrij inlopen.


Meer informatie over de inloopbijeenkomsten kunt u lezen op de website Ervaar het OV.


26-10-2018 10:42

Gemeente Hardenberg te zien in RTL7-programma

Op zondag 28 oktober is de gemeente Hardenberg te zien in het RTL7-programma Ondernemend Nederland. In de uitzending wordt het initiatief ‘Mijn Landschap ID’ van de gemeente Hardenberg in beeld gebracht. De uitzending is op 28 oktober om 09.55 uur te zien op RTL 7.


Op de website Mijn Landschap ID kunnen geïnteresseerden bekijken wat de landschapskenmerken en economische ontwikkelingsmogelijkheden zijn in een bepaald gebied. De website is ruim een jaar geleden door de gemeente Hardenberg gelanceerd. Inwoners en bedrijven die iets nieuws willen beginnen, kunnen op deze website inspiratie en ideeën opdoen voor projecten in het buitengebied. Denk hierbij aan het vinden van een nieuwe bestemming voor leegstaande schuren, een verbreding van landbouw, een uitbreiding van een bedrijfspand of de realisatie van een recreatieve voorziening.

Ontwikkeling
Mijn Landschap ID is een ideeënwebsite voor het buitengebied van Hardenberg. De website brengt de mogelijkheden op een bepaald adres in kaart. Met de moodboardmaker op de website kunnen ideeën en plannen, die passend zijn op dit adres, concreet worden gemaakt. In overleg met de gemeente zijn er volop mogelijkheden.

Opnames
De opnames voor het RTL7-programma Ondernemend Nederland zijn gemaakt bij Logopedisch Spectrum ‘In de Buitenlucht’ in Hardenberg. Dit bedrijf heeft als eerste bedrijf via de website Mijn Landschap ID een moodboard gemaakt.

Uitzending
In de uitzending van Ondernemend Nederland,  waar de gemeente Hardenberg centraal staat, wordt onder meer gesproken over de insteek redenerend vanuit het landschap, de mogelijkheden en de samenwerking en interactie.

De uitzending van Ondernemend Nederland is op 28 oktober 2018 vanaf 09:55 uur te zien op RTL 7. Op 3 november wordt het programma om 13:00 uur herhaald.


25-10-2018 09:35

Inloopbijeenkomst over aanleg waterberging in Balkbrug

De gemeente Hardenberg wil nog dit jaar een waterberging aanleggen aan De Omloop in Balkbrug. Over de plannen wordt op maandag 29 oktober 2018 een inloopbijeenkomst gehouden in 't Trefpunt in Balkbrug.


De waterberging in Balkbrug is één van de maatregelen om wateroverlast op de hoek van De Omloop en De Wieken te voorkomen. Bij hevige regen staat op de hoek van De Omloop en De Wieken in Balkbrug water op straat en soms in de woningen.


Om te voorkomen dat het regenwater de woningen in kan, zijn maatregelen ontworpen. Het wegprofiel van de straat De Omloop is aangepast waardoor het water naar de rand van de wijk stroomt. Maar overtollig water kan nog niet de wijk uitstromen.


Door een waterberging aan te leggen kan dat wel. Het regenwater loopt vanuit de waterberging richting de sloot achter de molen.


U kunt de plannen voor de aanleg van de waterberging komen bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 29 oktober 2018 tussen 16.30 en 18.30 uur in 't Trefpunt aan de Meppelerweg 34 in Balkbrug. Ook kunt u tijdens de inloopbijeenkomst uw vragen stellen. Medewerkers van de gemeente staan u graag te woord.


24-10-2018 11:27

College wijst koopzondagen voor de rest van 2018 aan

Het college van B&W heeft voor december 2018 koopzondagen aangewezen voor zowel Hardenberg als Dedemsvaart. Daarnaast mogen de supermarkten in 2018 om en om op zondag open. Uit gesprekken met betrokken partijen blijkt dat de gehouden koopzondagen in de afgelopen zomerperiode als overwegend positief zijn ervaren. Er wordt nog een enquête gehouden onder ondernemers om een totaalbeeld te krijgen. Op...


In de afgelopen zomer is binnen de gemeente Hardenberg ervaring opgedaan met koopzondagen. Voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart zijn elk drie koopzondagen aangewezen waarop winkels en  supermarkten hun deuren mochten openen. Met deze koopzondagen liep het college vooruit op een proefperiode die nu van start gaat. In deze proefperiode mogen supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om op zondag open. Voor overige winkels geldt dat het college van B&W specifieke koopzondagen aanwijst.

Koopzondagen in 2018
In overleg met de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) wijst het college van B&W zondag 23 december 2018 aan als koopzondag voor winkels en supermarkten in de kern Hardenberg. Supermarkten in de kern Hardenberg mogen in 2018 in de even weken op zondag open.
In overleg met de Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC) zijn 2, 23 en 30 december 2018 aanwezen als koopzondag voor winkels en supermarkten in Dedemsvaart. Voor supermarkten in Dedemsvaart geldt dat zij in 2018 de oneven weken op zondag open mogen. De koopzondag geldt steeds tussen 13.00 en 17.00 uur.

Vervolg
Inmiddels is met verschillende partijen gesproken over de manier waarop de proef verder vorm krijgt. Zo zijn er gesprekken gevoerd met onder andere winkeliers, supermarkten (ook in kleine kernen), inwoners, horeca, centrummanagement en kerkelijke instanties. Tijdens deze gesprekken zijn ook de ervaringen gedeeld over de koopzondagen van afgelopen zomer.
Uit de gesprekken blijkt dat de gehouden koopzondagen als overwegend positief zijn ervaren. De koopzondagen hebben gezorgd voor meer omzet, beleving en reuring, mede door de koppeling met evenementen. Wel geven de supermarkten aan dat het om en om openstellen van de supermarkten op zondag moeilijk uitvoerbaar is met het oog op planning en logistiek. Verder geven de ondernemers aan dat zij voorstander zijn van een gelijk speelveld, waarbij ook winkels en supermarkten in kleinere kernen mee mogen doen.

Wethouder Te Rietstap: 'We streven naar een balans'
Wethouder Alwin te Rietstap: "We hebben nu een eerste beeld van ervaringen, standpunten en aandachtspunten van allerlei partijen in onze gemeente. We vinden het belangrijk om een totaalbeeld te krijgen. Daarom houden we op korte termijn een enquête onder winkeliers en supermarkten. Op basis daarvan kunnen we een goede afweging maken om koopzondagen al dan niet voort zetten. Daarbij streven we naar een balans tussen een 24-uurseconomie die we om ons heen zien en de wensen van inwoners of ondernemers die de zondag aan andere zaken dan werken of winkelen willen besteden. Het is onze bedoeling om hierover nog dit jaar of begin volgend jaar een voorstel aan de gemeenteraad te doen."


24-10-2018 11:25

Bedrijventerrein Broeklanden in zuidelijke richting uitgebreid

Het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden wordt de komende jaren in zuidelijke richting uitgebreid. Het ontwerpbestemmingsplan dat deze uitbreiding mogelijk maakt, ligt vanaf 31 oktober ter inzage.


De uitbreiding is nodig om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar bedrijfskavels in Hardenberg. Zo wil Hardenberg blijven zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is nu klaar.

20 hectare bedrijfsterrein op Broeklanden-Zuid
Het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid ligt tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk. Op dit moment is dit nog een agrarisch gebied. Het bestemmingsplan legt de basis voor een bedrijventerrein met 20 hectare bedrijfsgrond. Daarnaast zijn twee woon-werkkavels onderdeel van het plan. Het nieuwe bedrijventerrein biedt vooral mogelijkheden voor grote bedrijven op kavels van minimaal 2 hectare. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën zijn toegestaan.

Wijzigingen in het plan
Begin 2018 lag het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage. Ook is overleg geweest met plaatselijk belangen in de omgeving. Mede naar aanleiding van de reacties, is het plan op enkele punten aangepast. Zo regelt dit ontwerpbestemmingsplan de aanleg van een extra ontsluitingsweg vanaf de Broekdijk. Deze weg sluit aan op de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. Dit vergroot de verkeersveiligheid, ook omdat verkeer vanuit Bruchterveld van deze nieuwe weg gebruik kan maken. Nu rijdt verkeer nog via de Broeklandenweg.
Daarnaast komt de kruising van de Broeklandenweg met de Duitslandweg te vervallen. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Dit verbetert de verkeersveiligheid.
Broeklanden-Zuid is bereikbaar via de rotonde Duitslandweg/Zwedenweg/Frankrijkweg.
De maximale bouwhoogte op het centrale deel en langs de Duitslandweg is in het ontwerpbestemmingsplan verhoogd naar 25 meter. Hiermee speelt de gemeente in op de actuele behoefte van bedrijven. Langs de overige randen van het plan is een bouwhoogte van 15 meter mogelijk. Hiermee wordt gezorgd voor een geleidelijke overgang richting het landelijk gebied.

Water en groen
Langs de randen van het bedrijventerrein is ruimte voor water en groen. In totaal gaat het om 18,7 hectare waar circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk kan worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het  waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Broeklanden-Zuid ligt vanaf 31 oktober gedurende zes weken ter inzage.


24-10-2018 11:22

Plan voor aanlegplaatsen in Vechtpark met inwoners uitgewerkt

Het plan voor extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg wordt in de komende maanden met inwoners en belanghebbenden uitgewerkt. Om ervoor te zorgen dat al in het vaarseizoen 2019 voldoende plek is voor bootjes om aan te leggen in het Vechtpark, wil het college van B&W tijdelijke aanlegplaatsen realiseren nabij de haven.


Dankzij het aanleggen en vernieuwen van sluizen, is met ingang van het vaarseizoen 2019 rivier de Vecht van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar voor de kleine recreatievaart. In dat kader werkt waterschap Vechtstromen samen met haar partners aan een nieuw vaarconcept voor de Vecht. Hierin wordt geregeld wat wel en niet is toegestaan bij varen op de Vecht. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe vaarconcept is dat de diepte van de sluizen, de hoogte van de bruggen en beperkingen zoals zandbanken in de rivier bepalen hoe groot en diep de boten kunnen zijn die varen op de Vecht. Daarnaast maken de partners ook afspraken in het Vechtdal over plekken waar boten kunnen aanleggen, het aanleggen van steigers en overnachtingsmogelijkheden voor vaarrecreanten.

Meer bootjes in het Vechtpark
Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er naar verwachting meer bootjes varen op de Vecht bij Hardenberg. Daarom wil de gemeente Hardenberg extra aanlegplaatsen voor bootjes realiseren in het Vechtpark Hardenberg. Daarmee komt de gemeente ook tegemoet aan de wens van watersporters om meer aanlegvoorzieningen in Hardenberg te creëren. Bovendien wordt zo voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers en in rustgebieden.

Plan uitwerken
In het Vechtpark Hardenberg zijn meerdere plekken waar extra aanlegplaatsen voor bootjes gerealiseerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat het plan met inwoners en belanghebbenden wordt uitgewerkt. Hiervoor ontvangen vertegenwoordigers van onder andere omwonenden, watersporters, ondernemers en natuurorganisaties binnenkort een uitnodiging.
Op basis van een inventarisatie van wensen en ideeën werken de betrokkenen en de gemeente een aantal scenario’s uit waarin staat op welke locatie de aanlegvoorzieningen worden aangelegd en aan welke eisen de voorziening moet voldoen. De scenario’s worden vervolgens eerst aan inwoners en vervolgens voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Ook dit gebeurt samen met de betrokkenen. Het is de bedoeling dat de extra aanlegplaatsen voor de start van het vaarseizoen van 2020 zijn aangelegd.

Tijdelijke aanlegplaatsen
Het college wil ervoor zorgen dat bootjes al in het vaarseizoen van 2019 in het Vechtpark kunnen aanleggen. Daarom wil het college tijdelijke aanlegplaatsen realiseren bij de bestaande haven, bijvoorbeeld in de vorm van drijvende steigers aan de wandelpromenade vanaf de bestaande haven richting de Troubadour.

Vechtpark Hardenberg
De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. Het Vechtpark Hardenberg is een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


23-10-2018 15:57

Werkzaamheden Hessenweg uitgesteld tot voorjaar 2019

De herinrichting van de Hessenweg vanaf de Lindenlaan tot Hessenweg 72 als fietsstraat wordt uitgesteld tot het voorjaar 2019. Dat heeft het college besloten omdat over de afsluiting van de Hessenweg discussie is ontstaan.


De werkzaamheden kunnen niet in de wintermaanden worden uitgevoerd. De huidige situatie inclusief de afsluiting van de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 blijft gehandhaafd. Sportpark De Boshoek blijft met de auto uitsluitend bereikbaar via bedrijventerrein Haardijk en de nieuwe Boshoektunnel.

Verkeerssituatie Hessenweg
Over de nieuwe verkeerssituatie en bereikbaarheid van sportpark de Boshoek is discussie ontstaan bij onder andere gebruikers van het sportpark, bewoners Heemse en plaatselijk belangen. De komende weken gaat de gemeente de belangenafweging vastleggen in een verkeersbesluit. Belangrijk in deze belangenafweging  is het bevorderen van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijk Heemse en sportpark De Boshoek.

Aanrijroute De Boshoek wordt duidelijker aangegeven
Sportpark De Boshoek blijft met de auto uitsluitend bereikbaar via het bedrijventerrein Haardijk en de nieuw gerealiseerde Boshoektunnel. De huidige afsluiting zal wel iets worden aangepast, waardoor hulpdiensten bij calamiteiten ook via de Hessenweg kunnen aanrijden. Op korte termijn worden extra borden geplaatst om de nieuwe route nog beter kenbaar te maken. Daarnaast wordt in overleg met de sportverenigingen gekeken welke maatregelen nog meer getroffen kunnen worden om het verkeer via de nieuwe route te laten rijden, zodat op het laatste gedeelte van de Hessenweg minder overlast ontstaat.


23-10-2018 08:39

Hardenberg, Coevorden en Moderna bouwen samenwerking uit

Het werd vrijdag bij Moderna in Hardenberg officieel bekrachtigd met een overeenkomst en handtekeningen. Gemeente Coevorden, gemeente Hardenberg en Moderna Textielservice in Hardenberg gaan hun samenwerking verder uitbouwen. De drie organisaties willen innoveren en gezamenlijk alle mogelijkheden verkennen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.


De uitdaging zit vooral bij vergunninghouders en mensen met een arbeidsbeperking. Beide gemeenten onderzoeken samen met Moderna of beschut werken binnen het bedrijf gerealiseerd kan worden.

Mens centraal
Het sluit aan bij de filosofie van Moderna. Directeur Roel Stad: ‘Bij ons staat de mens centraal. Het welzijn van de medewerkers en werksfeer vinden we belangrijk. Het bieden van een werkplek aan mensen die wat extra aandacht nodig hebben past daar bij. Zo investeren we bijvoorbeeld in het opleiden van onze medewerkers om nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking beter te kunnen begeleiden. Twee medewerkers behaalden onlangs het certificaat voor de zogenaamde ‘Ik ben Harrie opleiding’. Nog eens vier medewerkers volgen momenteel die opleiding. Ook hebben we de ambitie om samen met gemeenten en (onderwijs)instellingen trainingen te organiseren om bijvoorbeeld Syriers en Eritreeërs beter bij ons te integreren."

Meetellen
‘We coachen bijvoorbeeld in wat het betekent om medewerker te zijn en aan een gezamenlijk doel te werken en het werken in een team. We willen ook laten zien dat iedereen meetelt en halen waar nodig mensen uit hun isolement’, aldus Roel Stad.

Voorbeeld
Vanuit de bestuurders is er waardering voor de diepte-investering die Moderna doet. Een delegatie vanuit de beide gemeentes kreeg een rondleiding door het bedrijf. Burgemeesters Peter Snijders en Bert Bouwmeester en wethouders Gitta Luiten en Joop Brink lieten zich uitgebreid informeren over het bedrijf. Zij werden door directeuren Herman Olsman, Roel Stad en Gert Stroeve rondgeleid.


16-10-2018 09:43

Doe mee aan het gebruikersonderzoek

Om de digitale dienstverlening verder te verbeteren voert de gemeente Hardenberg een gebruikersonderzoek uit voor de gemeentelijke website. Deelnemers ontvangen een VVV-cadeaubon. Met dit onderzoek wordt gekeken op welke wijze de website www.hardenberg.nl verder kan worden geoptimaliseerd.


Tijdens het gebruikersonderzoek krijgen de deelnemers een aantal opdrachten die moeten worden uitgevoerd. Hiermee wordt onder meer gekeken hoe websitebezoekers de navigatie gebruiken en hoe de vindbaarheid van informatie is.


De uitkomsten van het onderzoek geeft de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om de gemeentelijke website www.hardenberg.nl verder te verbeteren.


Help mee en ontvang een VVV-bon
Voor het gebruikersonderzoek is de gemeente Hardenberg op zoek naar inwoners die mee willen werken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het gemeentehuis in Hardenberg en duurt circa 1 uur.


Het onderzoek vindt overdag plaats op een nog nader te bepalen ochtend of middag in november. Voor elke deelnemer vindt een aparte sessie plaats waarin u onder begeleiding van medewerkers van het team Communicatie een aantal opdrachten uitvoert en in gesprek kunt gaan over uw ervaringen met de gemeentelijke website.


Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een VVV-cadeaubon.


Aanmelden
Wilt u meehelpen met de verbetering van de gemeentelijke website? Dan kunt u zich hiervoor uiterlijk vrijdag 26 oktober vrijblijvend aanmelden via het e-mailadres aanmelden@ommen-hardenberg.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail 'Gebruikersonderzoek'. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.


Ook als u het lastig vindt om informatie op internet te vinden, of als u weinig gebruik maakt van internet en de website van de gemeente, wordt u nadrukkelijk gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.


16-10-2018 08:17

Onderhoud aan riolering in Baalder en Gramsbergen

De firma vandervalk+de groot uit Wolvega voert in oktober onderhoud uit aan de riolering in de gemeente Hardenberg. In Hardenberg (Baalder) en Gramsbergen (industrieterrein en omgeving sportpark) wordt de gemeentelijke riolering onder hoge druk gereinigd en geïnspecteerd met behulp van een videocamera.


Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. De weg kan korte tijd gestremd zijn en het kan voorkomen dat er tijdelijk problemen zijn met het afvoer van het rioolwater. Het is verstandig het toiletdeksel dicht te doen.


Vandervalk+de groot probeert de overlast tot een minimum te beperken.


15-10-2018 08:57

Gemeente Hardenberg ondersteunt proef met draadloos internet

De gemeente Hardenberg ondersteunt een proef met draadloos internet. Dit kan er voor zorgen dat alle inwoners en bedrijven in het buitengebied kunnen beschikken over snel internet.


In het buitengebied van de gemeente is de aanleg van het glasvezelnetwerk eind 2018 afgerond. Daarmee beschikken de meeste inwoners, scholen en bedrijven over een snelle internetverbinding.
Toch is ongeveer 2% van de gebouwen in de gemeente niet aangesloten. Dit komt door de ligging van die gebouwen. De kosten om glasvezel aan te leggen zouden te hoog worden, of is door natuurlijke en kunstmatige hindernissen niet mogelijk.

Proef met draadloos internet
Om toch aan de ambitie van de gemeente en de provincie te voldoen dat iedereen kan beschikken over snel internet, is gezocht naar alternatieven voor glasvezel. Die oplossing kan draadloos breedband bieden.

Bewoners van zestien percelen kunnen meedoen met de proef. Hiervoor hebben zij een uitnodiging van de gemeente ontvangen. De proef is bedoeld om technische, economische en juridische aspecten te toetsen. Blijkt na de proef dat draadloos breedband een goede oplossing is, dan wordt het mogelijk om meer adressen binnen de gemeente te voorzien van snel, draadloos internet.

Gemeente ondersteunt de proef
"Een snelle internetverbinding is in deze tijd nodig. Daarom wil ik dat alle adressen in de gemeente hierover kunnen beschikken. Lang nadenken om mee te doen met de proef met draadloos internet was dan ook niet nodig. Ik ondersteun het van harte en hoop dat de proef slaagt", aldus wethouder Falco Bruinsma.

De markt zoekt mogelijkheden om ook de laatste 2% van de adressen te voorzien van snel internet. Gemeente en provincie hebben hierin de rol van verbinder, toezichthouder en vergunningverlener.


15-10-2018 08:06

Nachtelijke werkzaamheden N36 tussen Almelo en Rheezerveen

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemerscombinatie Van der Weerd - Dostal van dinsdag 16 tot vrijdag 26 oktober 's nachts aan de bermen langs de N36 tussen Almelo en Rheezerveen. Vanwege de werkzaamheden is de N36 afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingsroutes en langere reistijden.


De aannemer gaat de bermen maaien en voert onderhoud uit aan de sloten en de bomen, zodat de bermen er straks weer netjes bij liggen en het zicht op de weg optimaal is.


Afsluiting en omleiding
In de nachten van dinsdag 16 en woensdag 17 oktober wordt langs de weg bij Mariënberg gewerkt. De weg wordt dan afgesloten tussen de N341 Sibculoseweg tot Beerzerweg. Er worden bomen geveld bij het spoor. Daarnaast worden de bermen gemaaid. 


De volgende nachten onderhoudt de aannemer steeds een ander stuk langs de N36. Daar waar zij aan het werk zijn, wordt het weggedeelte afgesloten. Doorgaand verkeer op de N36 wordt omgeleid via N-wegen. De omleidingsroutes (PDF, 211 kB) zijn met gele borden aangegeven.
Planning
Dinsdag 16 & woensdag 17 oktober:
N36 is afgesloten tussen de Sibculoseweg (N341) tot aan de Beerzerweg (werkvak 1).
Donderdag 18 oktober:
N36 is afgesloten tussen de Beerzerweg tot aan de Witte Paal/N34 (werkvak 2).
Maandag 22 oktober:
N36 is afgesloten van de Wierdensestraat tot aan Bedrijvenparksingel (werkvak 3).
Dinsdag 23 oktober:
N36 is afgesloten tussen de Bedrijvenparksingel tot aan de Aadorpweg (werkvak 4).
Woensdag 24 oktober:
N36 is afgesloten tussen de Aadorpweg tot aan de Oosterweilandweg (werkvak 5).
Donderdag 25 oktober:
N36 is afgesloten tussen de Witte Paal (N34) en de N48 (werkvak 6).
Meer informatie over de omleidingsroutes kunt u lezen via onderstaand document.


  Open bijlage


15-10-2018 08:00

Opnames RTL7 rondom website Mijn Landschap ID

De website Mijn Landschap ID van de gemeente Hardenberg staat centraal tijdens opnames voor het RTL7-programma Ondernemend Nederland. De uitzending is op 28 oktober 2018 te zien op televisie.


Mijn Landschap ID is een ideeënwebsite voor het buitengebied van Hardenberg. De website is ruim een jaar geleden door de gemeente Hardenberg gelanceerd. Inwoners en bedrijven, die iets nieuws willen beginnen, kunnen op deze website inspiratie en ideeën opdoen voor projecten in het buitengebied


Opnames
Over de website www.mijnlandschapid.nl komt RTL7 op dinsdag 16 oktober op locatie opnames maken voor het programma Ondernemend Nederland. De opnames worden gemaakt bij logopedisch spectrum 'In de Buitenlucht' van Marjoleine Huitema. Dit bedrijf heeft als eerste bedrijf via de website Mijn Landschap ID een moodboard gemaakt.


Aan de hand van het moodboard heeft de gemeente Hardenberg gesprekken met haar gevoerd om te kijken naar de mogelijkheden. Bij de opnames staan de website en de aanpak van de gemeente centraal. Daarbij wordt onder meer gesproken over de insteek redenerend vanuit het landschap, de mogelijkheden en de samenwerking en interactie.


Uitzending
De uitzending van Ondernemend Nederland is op 28 oktober 2018 vanaf 09.55 uur te zien op RTL7. Op 3 november wordt het programma om 13.00 uur herhaald.


13-10-2018 17:45

Koninklijke Onderscheiding voor Willem Hekman uit Ane

De heer Willem Hekman uit Ane heeft zaterdag 13 oktober uit handen van burgemeester Peter Snijders een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Hekman is sinds de eerste editie van de Marathon van Ane betrokken bij de organisatie van dit evenement. Hij stuurt de vrijwilligers aan, tekent het parcours uit en regelt juryleden.
Hij zorgt dat de verschillende terreinen gebruikt mogen worden en dat ze gebruiksklaar zijn, repareert hindernissen, regelt dierenartsen voor de veterinaire controles. Daarnaast regelt de heer Hekman de benodigde vergunningen, ontheffingen en subsidies.

Paardensport
Naast zijn activiteiten voor de Marathon van Ane zet de heer Hekman zich ook in voor de overkoepelende vereniging LR en PC Sallandruiters. Ook wordt hij omschreven als iemand die altijd klaar staat voor mensen in zijn buurt, hij helpt anderen graag met klussen in en om het huis, een echte 'noaber'.
Voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de paardensport is de heer Willem Hekman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens de 25e editie van de Marathon van Ane.


12-10-2018 18:40

Vlinderhofje op begraafplaats De Larikshof

Begraafplaats De Larikshof in Hardenberg heeft een hofje aangelegd waarin kinderen kunnen worden begraven die voor de 24e week van de zwangerschap zijn geboren en overleden, een gedenkplek voor prematuur geboren kinderen.


Het hofje is ingericht als een rust en gedenkplek en is omzoomd met een border met vaste planten waaronder vlinderstruiken.
Er staat een troostboom van roestvrijstaal waarop ouders een gekleurde metalen vlindertje kunnen laten aanbrengen. Op het vlindertje worden de naam van het kindje en datum gegraveerd. Ouders kunnen er ook voor kiezen om het kindje te laten begraven in een grafje langs de plantenborder.
Lees meer over het Vlinderhofje


9-10-2018 15:52

Inloopbijeenkomst over plan voor gebied Julianastraat Noord in Dedemsvaart

Op 18 oktober 2018 organiseert de gemeente Hardenberg een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied Julianastraat Noord in Dedemsvaart.


Volgens de detailhandelsstructuurvisie concentreren winkels zich zoveel mogelijk in een compact kernwinkelgebied. Gebieden buiten het kernwinkelgebied waar voorheen detailhandel gevestigd was, krijgen een andere functie. Het gebied Julianastraat Noord is zo’n gebied. Dit gebied ligt globaal tussen de Julianastraat, Hortensiastraat, Zwiersstraat (achterzijde) en de Gentiaanstraat.

Er is een plan gemaakt om op het parkeerterrein achter de voormalige Jumbo-supermarkt woningen te bouwen. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting, waarbij aan de noordkant ruimte blijft voor parkeren. Het ontwerpbestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, ligt vanaf 10 oktober gedurende zes weken ter inzage.

Inloopbijeenkomst
Het plan voor de Julianastraat Noord wordt op donderdag 18 oktober 2018 tijdens een inloopbijeenkomst getoond. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen bij De Baron in Dedemsvaart om het plan en impressies te bekijken. Vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.  


9-10-2018 15:43

Samen de schouders eronder voor meer economische groei

Een snellere economische groei en daardoor meer welvaart voor iedereen. Als het aan het Werkgeversberaad Hardenberg ligt, zetten ondernemers, onderwijsorganisaties en de gemeente Hardenberg daar samen de schouders onder. Met de ambities en doelen uit het door het Werkgeversberaad opgestelde Economisch Programma, kunnen de partijen de kansen die er zijn vanaf 2018 pakken. De effecten moeten dan in...


De Hardenbergse economie draait op volle toeren. Hardenberg doet het economisch beter dan andere Nederlandse grensgemeenten en geeft van de hele provincie Overijssel de meeste bedrijventerreinen uit. Tegelijkertijd is er in Hardenberg nog ruimte voor economische groei. Dat biedt volgens het Werkgeversberaad Hardenberg kansen.

Voorzitter Hein Dijkstra: “Hoe goed het ook gaat in Hardenberg, economie is nooit ‘af’. Willen we in de periode 2025-2030 nog steeds een succesvolle economie hebben dan moeten we nu de mouwen opstropen. Dit is opnieuw het moment. Samen de schouders eronder voor een snellere economische groei. Want een bruisende economie houdt de gemeente Hardenberg aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren en zorgt voor welvaart.”

Kansen verzilveren
Volgens het Werkgeversberaad kan de Hardenbergse economie inspelen op trends en ontwikkelingen zoals robotisering, technologisering en verduurzaming. Het Werkgeversberaad wil de kansen die deze trends en ontwikkelingen met zich meebrengen met een Economisch Programma vanaf 2018 pakken, zodat de effecten in de periode 2025-2030 merkbaar zijn. Volgens het Economisch Programma werken ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente opgavegericht langs vier actielijnen aan het versterken van de economische kracht van Hardenberg.

Wethouder Alwin te Rietstap (economie): “Traditioneel gaan economische plannen alleen over de economie zelf. Dit programma is anders. Economie is vervlochten met wonen, leren en recreëren. Daarom is breder gekeken, zonder de focus te verliezen. De ambitie is helder: we willen blijven groeien en ontwikkelen. Dat doen we door als partners op te trekken, mooie projecten te realiseren en zichtbare resultaten neer te zetten.”

Wethouder Gitta Luiten (onderwijs, werk & inkomen): “De kracht van dit programma is dat het is opgesteld door ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid. Daarbij zetten we aan de ene kant in op banengroei. Daarbij heeft de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt onze volle aandacht. Door mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen, zorgen we dat onze inwoners aan het werk blijven.”

Van kansen naar economische successen
De ambitie van de eerste actielijn ‘wij maken van kansen economische successen’ is om nieuwe economie te creëren in Hardenberg. Daarbij zetten de partijen in op bestaande én nieuwe mkb-ondernemers als belangrijke banenmotor. Concreet wil Hardenberg de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland zijn en dé plek om duurzaam te ondernemen in alle branches. Hardenberg wil koploper zijn in innovatie, ook op het gebied van robotisering en technologisering. Kansrijke ontwikkelingen, uitbreidende bedrijven, nieuwe bedrijven en snelle groeiers moeten zorgen voor werkgelegenheid die aansluit op het opleidingsniveau van inwoners.

Match tussen arbeidsmarkt en opleidingen
‘In Hardenberg hebben we voor iedere baan de geschikte persoon’. Dat is de ambitie van actielijn 2. Concreet doel is dat iedere inwoner van Hardenberg die kan werken, werkt en dat de werkloosheid in de periode 2025-2030 lager is. Inhoud en niveau van opleidingen moeten aansluiten bij de behoefte van bedrijven. In de behoefte die Hardenbergse bedrijven hebben aan medewerkers wordt volgens het Programma vanaf 2025 voorzien.

Grenzeloze samenwerking
Bij het verzilveren van de economische kansen, kijkt Hardenberg nadrukkelijk om zich heen: ‘In Hardenberg kennen we geen grenzen’. Doel van de derde actielijn is dat Hardenberg vanwege de duidelijke streekfunctie een hotspot voor de regio is en een onmisbare speler in de regio. Meer Hardenbergse bedrijven moeten internationaliseren. Bedrijven, onderwijs en overheid werken ‘grenzeloos’  samen qua sectoren, omgeving, afzetgebied en discipline.

Kwaliteiten tonen
Tenslotte hebben de partners de ambitie dat ‘iedereen weet dat je voor ondernemen en werken in Hardenberg moet zijn’. Actielijn vier uit het Economisch Programma richt zich op het tonen van de kwaliteiten. Concreet doel is dat Hardenberg authentiek, uniek en bekend is met de ondernemers als trotse ambassadeurs. Het hele jaar door moeten er sfeer, beleving, activiteiten en evenementen in Hardenberg zijn. De winkelopenstelling moet daarop zijn afgestemd. Tenslotte wil Hardenberg goed bereikbaar zijn, zowel fysiek als digitaal.

Uitvoering
Een delegatie van het Werkgeversberaad heeft het Economisch Programma deze week aan het college van B&W van de gemeente Hardenberg aangeboden. Daarnaast legt het Werkgeversberaad het Programma voor aan ondernemers en onderwijsinstellingen. Aan de hand daarvan maken de partijen het programma compleet met concrete projecten, pilots en maatregelen om de doelen te bereiken. Die projecten voeren ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente samen uit.

Werkgeversberaad
Het Werkgeversberaad Hardenberg adviseert sinds begin 2013 de lokale overheid  over de brede welvaart in de regio Hardenberg. Het Werkgeversberaad bestaat uit Henk Wiersma (maakindustrie), Erik Back (landbouw), Henk van Voornveld (vrijetijdseconomie), Klaas Feenstra (zakelijke dienstverlening), Christien de Graaff (onderwijs), Eduard Plate (retail) en Peter Snijders (lokaal bestuur). Hein Dijkstra is onafhankelijk voorzitter van het werkgeversberaad.


9-10-2018 00:00

Plaatsing bladhekken vanaf 19 oktober

De bladhekken worden vanaf vrijdag 19 oktober weer in de gemeente Hardenberg geplaatst. U kunt de bladhekken gebruiken voor het opruimen van blad van gemeentelijke bomen, dat in uw tuin terecht komt.


Op verschillende locaties in de gemeente Hardenberg worden de bladhekken geplaatst.


De bladhekken zijn uitsluitend bedoeld voor het afgevallen blad van gemeentelijke bomen. Omdat het blad gescheiden moet worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf, is het niet toegestaan de bladhekken te gebruiken voor tuin- en ander (groen) afval of blad verpakt in plastic (vuilnis)zakken.


De gemeente leegt één tot twee keer per week de bladhekken. Verzameld blad dat buiten de bladhekken is gestort, wordt niet opgehaald. De bladhekken blijven uiterlijk tot vrijdag 21 december staan.


4-10-2018 14:44

Subsidieregeling voor versterken winkelcentra

De gemeente Hardenberg stelt jaarlijks 250.000 euro beschikbaar voor het compacter maken en verbeteren van de winkelgebieden in de centra. Ondernemers of pandeigenaren in Hardenberg en Dedemsvaart kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een subsidie voor het verbeteren van de gevel van hun winkelpand, het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied of het veranderen van de bestemming...


Samen met ondernemers en pandeigenaren bouwt de gemeente Hardenberg aan compacte en aantrekkelijke winkelgebieden in de grote en kleinere kernen. Hiervoor zijn voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart actieplannen in uitvoering. Als onderdeel van de actieplannen heeft de gemeenteraad vorig jaar een nieuwe detailhandelsstructuurvisie vastgesteld. De visie richt zich op het compacter maken en verbeteren van kernwinkelgebieden. Gebieden waar bijvoorbeeld leegstand is, worden getransformeerd naar andere functies. Om hier concreet uitvoering aan te geven, is een subsidieregeling uitgewerkt.

Stimulering detailhandel
De subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel’ is bedoeld voor ondernemers of pandeigenaren die hun pand of gevel willen opknappen zodat de uitstraling van hun pand verbetert. Ook kan de subsidie gebruikt worden voor begeleiding bij het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied. Jaarlijks is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar. Dat bedrag wordt verdeeld over de kernen Hardenberg (90.000 euro), Dedemsvaart (60.000 euro) en de overige kernen (50.000 euro) en een algemeen budget (50.000 euro).

Subsidies voor centra Hardenberg en Dedemsvaart
Pandeigenaren of ondernemers in en rond het kernwinkelgebied in Hardenberg en Dedemsvaart kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor specifieke subsidies. De subsidie bestaat steeds uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt.
Voor pandeigenaren is er de plansubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor een pand in het kernwinkelgebied of een transformatieplan om de bestemming van een pand buiten het kernwinkelgebied te wijzigen.
Voor het daadwerkelijk verbeteren van de uitstraling van de gevel van een winkelpand is er de gevelverbeteringssubsidie.
De verplaatsingssubsidie levert een bijdrage in de kosten van verplaatsing van een winkel aan de rand van het centrum naar het kernwinkelgebied.
Tenslotte voorziet de regeling in de transformatiesubsidie. Hiermee kunnen pandeigenaren de bestemming van een leegstand winkelpand net buiten het kernwinkelgebied wijzigen zodat het geschikt is voor een andere bestemming dan detailhandel.

Overige kernen
Het budget voor overige kernen met een compact winkelaanbod is bedoeld voor maatwerk in de centra. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met de plaatselijk belangen en winkeliersverenigingen.

De subsidieregeling treedt op 4 oktober in werking. De complete regeling inclusief alle voorwaarden en het aanvraagformulier is vinden op www.hardenberg.nl/subsidiedetailhandel


4-10-2018 11:01

College legt verbindingen in begroting voor 2019

De gemeente Hardenberg is financieel gezond en investeert flink in de toekomst van de gemeente Hardenberg. Dat blijkt uit de begroting voor 2019. De ambities voor de komende jaren zijn grotendeels in de begroting verwerkt. Het college trekt onder andere geld uit voor economie, duurzaamheid en maatschappelijke initiatieven.


De meerjarenbegroting die het college presenteert is structureel sluitend. In de komende jaren schrijft Hardenberg zwarte cijfers met een begrotingsoverschot dat oploopt tot bijna 850.000 euro in 2022. Dat komt onder andere doordat Hardenberg in 2019 meer geld van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Ook de financiële afspraken rond het beëindigen van de samenwerking met buurgemeente Ommen in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn in deze begroting verwerkt.

Nieuwe investeringen
Het college stelt vanaf 2019 structureel geld beschikbaar voor nieuwe investeringen. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar ruim 900.000 euro in 2022. Daarnaast wil het college jaarlijks geld beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro. Die financiële ruimte is er omdat de algemene reserve met 38 miljoen euro ruim boven de gewenste minimale omvang ligt. Na het beschikbaar stellen van een deel van de algemene reserve voor deze eenmalige nieuwe investeringen, houdt de gemeente nog voldoende geld over om eventuele financiële tekorten op te vangen.

“Gezonde financiële huishouding”
Wethouder Martijn Breukelman is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente: “Dit college staat voor een gezonde financiële huishouding. Daar heeft iedereen baat bij. Deze begroting laat zien dat de gemeente Hardenberg financieel gezond is. In onze reserve zit voldoende geld om risico’s te kunnen afdekken. Tegelijkertijd zien wij de nodige financiële ruimte om te investeren in onze gemeente. We gaan de komende jaren aan de slag met de ambities die we met elkaar hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. Dat willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners doen en verbindingen leggen waar het kan. Met een eigen en nieuwe ambtelijke organisatie bouwen we verder aan de toekomst van Hardenberg.”

Hondenbelasting verlaagd
De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Een uitzondering geldt voor de hondenbelasting: die wordt de komende jaren steeds verder verlaagd. 

Martijn Breukelman: “Zoals we in het coalitieakkoord al hebben aangekondigd, willen we werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Ook hebben we afgesproken dat we willen zorgen voor een kostendekkend hondenbeleid. De opbrengsten van de hondenbelasting zijn nu hoger dan de uitgaven. Dat betekent dat we de hondenbelasting verlagen. Het tarief voor de eerste hond gaat in 2019 met 5 euro omlaag het tarief voor de tweede hond wordt 7 euro lager. De komende jaren verlagen we de tarieven nog verder.”

Sterke economie
Het college gaat de komende jaren aan de slag met het verder versterken van de regionale economie met uitvoering van het economisch programma,  zodat de effecten in de periode 2025-2030 merkbaar zijn. Het economisch programma richt zich op de actielijnen economische kansen, human capital, positionering & samenwerking en profilering. Hiervoor  trekt het college de komende vier jaar in totaal 1,3 miljoen euro uit. 

Landbouw is een belangrijke economische sector. Tegelijkertijd heeft Hardenberg ook een rijke natuur. Het college heeft in 2019 aandacht voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Ook hiervoor reserveert het college geld. 

Het college trekt tevens geld uit voor het plan om het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen aantrekkelijker te maken en ruimte te bieden aan water en natuur.

Meedoen
Met behulp van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven zijn de afgelopen jaren heel wat krachtige initiatieven vanuit de samenleving ondersteund. Het college wil inwoners die het heft in eigen hand nemen blijven ondersteunen en verdubbelt het Fonds de komende vier jaar naar 100.000 euro per jaar.

Om ervoor te zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig kan meedoen in de Hardenbergse samenleving, trekt het college de komende vier jaar 80.000 euro uit voor een ‘inclusieve samenleving’. Hiermee geeft Hardenberg mede invulling aan de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente’.

Duurzaamheid en wonen
Duurzaamheid staat in 2019 hoog op de agenda. Het college wil invulling geven aan de ambitie om in 2030 30% van alle gebruikte energie duurzaam op te wekken. Daarnaast gaat het college in 2019 aan de slag met een nieuw meerjarenprogramma duurzaamheid. Daarin worden ook de gevolgen van het Klimaatakkoord verwerkt. 

Bij de bouw van nieuwe woningen is duurzaamheid een belangrijk thema. In de afgelopen jaren is flink gebouwd in de gemeente Hardenberg. Het college wil die lijn voortzetten om te blijven voldoen aan de grote vraag naar woningen in Hardenberg.

Op basis van alle in het participatietraject verzamelde informatie wil het college de volgende stap zetten richting het maken van de Omgevingsvisie. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners.

Ambtelijke organisatie
Op 1 januari 2019 start de gemeente Hardenberg met een eigen ambtelijke organisatie. Deze organisatie geeft mede vorm aan de ambities van het college. Daarnaast levert het Hardenbergse ambtelijk apparaat diensten aan buurgemeente Ommen. Voor het inrichten en ontwikkelen van deze organisatie is in de begroting geld gereserveerd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 30 oktober in de oriënterende ronde en 6 november in de raadsvergadering. 


2-10-2018 15:25

Workshop Energieneutraal verbouwen voor huiseigenaren

Op 10 oktober kunnen huiseigenaren van 19.30 - 21.30 uur gratis deelnemen aan een workshop Energieneutraal Verbouwen in Rabo Theater De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk. De workshop is bedoeld voor huiseigenaren die verbouwplannen hebben of die aan de slag willen met het energieneutraal maken van hun woning.


Energieneutraal verbouwen van mijn woning, wat houdt dit in? De workshop geeft je antwoord op deze vraag. Er wordt aandacht besteed aan maatregelen, kosten en financiering. Ook kun je je opgeven voor vervolgactiviteiten.

Woon je in een vrijstaande woning of in een 2-onder-1 kap woning? Dan kun je meedoen aan het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel, dat de gemeente samen met vijf andere Overijsselse gemeenten heeft opgezet. Het project biedt ondersteuning aan huiseigenaren waarmee het energieneutraal verbouwen van je huis een stuk eenvoudiger wordt. Tijdens de workshop hoor je hier meer over.

Uit een enquête onder huiseigenaren die deze workshop eerder volgden blijkt dat bijna 80% vrienden en kennissen aanraadt deze workshop te volgen.

Heb jij plannen om je huis (energieneutraal) te verbouwen? Meld je dan aan voor de workshop via de website van het energieloket www.energieloket-west-overijssel.nl onder het kopie Energieneutraal Verbouwen.


2-10-2018 08:15

Inzet veegauto gewijzigd in de herfst

In verband met het extra bladafval is de inzet van de veegauto van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 30 november gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat uw straat op een andere dag wordt geveegd dan u gewend bent.


In de maanden oktober en november vallen de bladeren van de bomen en krijgt de veegauto meer afval te verwerken. De container van de veegauto moet in deze periode vaker worden geleegd.


Om het bladafval goed te kunnen verwerken, wordt de inzet van de veegauto in de herfst gewijzigd.


27-9-2018 15:15

Aandacht voor een inclusieve samenleving

Dit voorjaar won de gemeente Hardenberg de titel Meest toegankelijke gemeente van Nederland. Om toegankelijkheid in brede zin bij inwoners en organisaties onder de aandacht te brengen, organiseert de gemeente van 1 tot en met 5 oktober de Week van de Toegankelijkheid. De aftrap is op 1 oktober om 16.00 uur in Landhoeve De Zwiese in Loozen.


Een toegankelijke of inclusieve samenleving, is een samenleving waarin iedereen zelfstandig mee kan doen. Een samenleving zonder fysieke of sociale drempels op het gebied van wonen, werken, onderwijs, ondersteuning en vervoer. Deze onderdelen moeten voor iedereen, jong en oud of met een fysieke, sociale of zintuigelijke beperking zelfstandig toegankelijk zijn.

Aftrap en start publiekscampagne
Op maandag 1 oktober om 16.00 uur geeft wethouder Gitta Luiten het officiële startsein voor de Week van de Toegankelijkheid in Landhoeve De Zwiese in Loozen. Zij maakt de eerste inclusieve ‘Gewoon Doener’ bekend. Vele markante inwoners zijn al geportretteerd in de publiekscampagne De Kracht van Gewoon Doen. Dit najaar worden verschillende inwoners die ondanks hun beperking gewoon meedoen in de samenleving in beeld gebracht. De Kracht van Gewoon Doen is een motto dat extra van toepassing is op deze inwoners.  Zij hebben hun weg weten te vinden in de samenleving en zijn hiermee een positief voorbeeld voor andere inwoners die daar moeite mee hebben.
Week van de Toegankelijkheid
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseren de gemeente en verschillende organisaties allerlei activiteiten, om aandacht te vragen voor toegankelijkheid in brede zin. De activiteiten worden georganiseerd door De Stuw, Platform Inclusief, de bibliotheek, stichting Vluchtelingenwerk, Samen Doen en de gemeente. Er zijn activiteiten voor de doelgroepen zelf, maar ook activiteiten waar alle inwoners aan mee kunnen doen. Zo kunnen inwoners gratis meedoen aan trainingen van rolstoelbasketbal en zitvolleybal. Is er een eettafel met statushouders, kan er blind geluncht worden en is er een 55+-middag. Platform Inclusief overhandigt de jaarlijkse Pluim aan De Troubadour. En de gemeente organiseert een kaartjesactie waarbij inwoners gratis een kaartje naar iemand kunnen sturen.

Meest Toegankelijke Gemeente
In 2018 was de gemeente Hardenberg, samen met Ermelo, Goes, Katwijk en Zwolle genomineerd voor de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018’. Hardenberg won de titel omdat de jury bijzonder gecharmeerd was van de ‘gewoon doen-aanpak’ van Hardenberg. De jury baseerde haar oordeel op een onderzoek naar de mate van inclusie in het onderwijs, de arbeidsmarkt, vrije tijd en de buurt. “Natuurlijk zijn we heel trots op de titel”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel te doen om toegankelijkheid in onze hele gemeente een plek te geven. Bewustwording is daarbij de eerste stap, en die hopen we met deze Week van de Toegankelijkheid te creëren.“


26-9-2018 15:50

Voorleeslunch op Nationale Ouderendag

Op vrijdag 5 oktober, Nationale Ouderendag, wordt er in heel Nederland voorgelezen aan ouderen tijdens de Nationale Voorleeslunch. Bibliotheken in de gemeente Hardenberg en Stichting De Stuw organiseren gezamenlijk op 10 locaties in de gemeente een Nationale Voorleeslunch. Ouderen kunnen zich kosteloos aanmelden voor één van de lunches.


Op 10 locaties in de gemeente gaan diverse voorlezers het landelijke Voorleeslunchverhaal voorlezen. Ook een aantal raadsleden en wethouder Falco Bruinsma lezen voor. De volgende locaties doen mee:

 • Balkbrug: MFC ’T Trefpunt, Meppelerweg 34
 • Bergentheim: Veur Mekaar, Burgemeester Oprellaan 5
 • Dedemsvaart: De Baron, Julianastraat 54
 • Gramsbergen: De Binder, De Binder 11
 • Hardenberg: Bibliotheek, Parkweg 1a5
 • Kloosterhaar: ’T Haarschut, Dorpsstraat 17
 • De Krim: Buurtkamer, Planetenstraat 5a
 • Lutten: Dorpshuis, Middenweg 3
 • Mariënberg: De Grendel, Wicher Hentostraat 17
 • Slagharen: De Praam, Dr. Willemslaan 48

Deelname en aanmelden
Ouderen zijn welkom vanaf 10.30 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna wordt het verhaal voorgelezen en rond 12.00 uur wordt er een lunch aangeboden. Deelname is geheel gratis! Wel is opgave vooraf vereist. Opgeven kan tot uiterlijk 28 september via info@bibliotheekhardenberg.nl of 0523-270271. Geef bij de opgave duidelijk aan in welke plaats u wilt deelnemen. (Max. 20 personen per locatie)


26-9-2018 10:31

Stoptober: weg met die sigaretten!

In de maand oktober worden rokers in heel Nederland met de actie Stoptober opgeroepen 28 dagen niet te roken. Dat is het begin van een gezonder leven. Na 28 dagen niet roken is de kans 5x groter dat je blijvend stopt met roken.


Ook in het Vechtdal is er volop aandacht voor Stoptober vanuit het samenwerkingsverband Vitaal Vechtdal. Maandag 1 oktober begint de actieweek Stoppen met Roken in het Vechtdal, in nauwe samenwerking met het onderwijs, gemeenten, werkgevers, huisartsen en zorgverleners om de inwoners te stimuleren  te stoppen met roken.

Op maandag 1 oktober is de cursus ‘Ik Stop Ermee’ in De Carrousel Ommen. Tijdens de cursus van 18.00 tot 22.30 uur wordt geleerd hoe je kunt stoppen met roken zonder gewichtstoename, trucjes of hulpmiddelen.

Wil jij ook stoppen met roken? Meld je aan voor de cursus of kijk naar andere activiteiten die deze week plaatsvinden: www.vitaalvechtdal.nl/aanmelden. Of maak een afspraak met je huisarts voor hulp.


25-9-2018 13:17

Tiny Forest inloopavond in de Marslanden

Hardenberg is door het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) gekozen als één van de 12 Nederlandse gemeenten die de komende twee jaar 4 Tiny Forests gaan aanleggen op verschillende plekken in de gemeente. Wavin Nederland sponsort de Tiny Forests die in de gemeente Hardenberg aangeplant gaan worden. Aan het einde van dit jaar gaan de bomen en planten op de eerste locatie de grond in....


Een Tiny Forest (minibosje) is een dichtbegroeid, snelgroeiend, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos stimuleert biodiversiteit: het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Maar ook voor mensen is het een fijne plek, want meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor buurtbewoners. Daarnaast is een Tiny Forest een goede plek om kinderen te leren over de Nederlandse natuur.

Tiny Forest initiatiefnemers
Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen een bijdrage leveren aan het ontwerp en de realisatie van een Tiny Forest. Door een team te vormen van buurtbewoners, verenigingen en scholen kan er een plan opgesteld worden. IVN geeft hierbij ondersteuning waar nodig. Voordat het Tiny Forest wordt toegewezen, wordt het plan gecheckt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Op de website www.ivn.nl/tiny-forest-nl/word-initiatiefnemer staat meer informatie over het schrijven van een plan.

Inloopavond Marslanden
Er wordt een inloopavond georganiseerd voor wie geïnteresseerd is in het maken van een plan voor het Tiny Forest in park Boesemeer of voor wie meer informatie wil over Tiny Forests. De inloopavond vindt plaats op 2 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Matrix (Marslanden).


24-9-2018 13:10

Zaterdag 29 september sportmarkt in centrum van Hardenberg

Op zaterdag 29 september staat Hardenberg in het teken van sport. De gemeente Hardenberg organiseert die dag in samenwerking met sportwinkel Prins Sport en een groot aantal sportverenigingen uit Hardenberg een sportmarkt in het centrum van Hardenberg. Het sportspektakel begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Deelname is gratis.


De sportmarkt vindt plaats in het centrum van Hardenberg (Markt, Badhuisplein, winkelstraten). De kanovereniging start aan het water tegenover de Troubadour.

De sportmarkt is een lokale afsluiting van de Nationale Sportweek (onderdeel van de Europese week van de Sport). De sportmarkt wordt georganiseerd om inwoners van de gemeente Hardenberg kennis te laten maken met het lokale sportaanbod en om te laten zien hoe leuk (en gezond!) sporten kan zijn. De sportmarkt is voor iedereen die het leuk vindt om te zien wat Hardenberg te bieden heeft op het gebied van sport en bewegen.

Deelnemende sportverenigingen
Meer dan 15 sportverenigingen laten op 29 september zien waarom hun sport zo leuk is om te beoefenen. De vrijwilligers van de sportverenigingen kunnen tevens vragen beantwoorden of advies geven over de betreffende sport. De volgende verenigingen zijn te zien op de sportmarkt: Dansfabriek Hardenberg, Bodytrend, Profit Gym, Hardenberg ’85, Hockeyclub GZG, Korfbalvereniging Juventa, Tennisclub Hardenberg, Schietvereniging Hardenberg, Turn- en Sportcentrum Hardenberg, Jeu de Boules Hardenberg, Golfclub Hoogengraven, Tafeltennisvereniging Dedemsvaart, Sjoelvereniging de Kleppersjoelers, Gymvereniging Gramsbergen (freerunnen) en Kanovereniging Hardenberg.

Voor iedereen toegankelijk
Iedereen is van harte welkom om op zaterdagmiddag 29 september alle verschillende sporten van dichtbij mee te maken. Inschrijven voor het evenement is niet nodig.


24-9-2018 09:01

Scholieren veiliger op weg dankzij ANWB Streetwise

Om de verkeersveiligheid voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 te bevorderen, wordt tot eind oktober het project Streetwise gegeven door de ANWB. Streetwise leert kinderen op speelse wijze over veiligheidsregels. In totaal 23 scholen doen dit schooljaar mee.


Diverse programma's binnen Streetwise bevorderen de verkeersveiligheid. Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal, bij 'Blik en klik' ligt de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4.


Kinderen van groep 5 en 6 leren in 'Hallo auto' over de remweg van een auto en de invloed van de reactietijd op die remweg. 'Trapvaardig' traint kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Ook rijden ze met een zware rugtas op. Zo worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.


Het project is onderdeel van het Activiteitenplan Verkeersveiligheid (niet-infra) 2018 voor het basisonderwijs en worden financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Lees meer informatie over het project Streetwise via de website van de ANWB.


24-9-2018 08:57

Achthonderd leerlingen nemen deel aan project Dode hoek

Negentien scholen en ruim achthonderd leerlingen doen in de eerste week van oktober mee aan het project Dode hoek. Dit project leert kinderen in de hoogste groepen om verkeersveilig om te gaan met grote voertuigen.


Het project Dode hoek wordt voor de elfde keer gehouden in de gemeente Hardenberg. Het project wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Hardenberg en de werkgroep 'Verkeersouders dode hoek'.
De theorieles wordt uitgevoerd door Chauffeurs Vereniging Friesland. Tijdens de les krijgen de kinderen informatie over de gevaren van de dode hoek en tips over hoe deze te ontwijken is.

Zichtbaar
Hierna zien de kinderen op de parkeerplaats van de Evenementenhal hoe het in de praktijk werkt met grote voertuigen. De kinderen ervaren wanneer je wel of niet zichtbaar bent vanaf de stoel van de chauffeur.


Het project is mogelijk dankzij de medewerking van 25 vrijwilligers en verschillende transport-, vervoers- en landbouwbedrijven die gratis hun vrachtwagens en landbouwvoertuigen beschikbaar stellen. Het project is onderdeel van het Activiteitenplan Verkeersveiligheid (niet-infra) 2018 voor het basisonderwijs en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.


21-9-2018 16:41

Jonge helden gezocht voor Jeugdlintje Hardenberg

Het Jeugdlintje is een onderscheiding en speciale erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Op maandag 19 november 2018 wordt het Jeugdlintje voor de tweede keer in de gemeente Hardenberg uitgereikt.


Via de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen alle inwoners kinderen en jongeren voordragen voor de titel 'Held van Hardenberg'. Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om jongeren die zich maatschappelijk inzetten in het zonnetje te zetten en te belonen.


Vorig jaar werden zeven jeugdlintjes uitgereikt, voor in totaal vijf initiatieven van jongeren. "Het was mooi om te zien, dat er heel verschillende aanmeldingen binnen kwamen", vertelt burgemeester Peter Snijders. "Van jongeren die vrijwilligerswerk doen of evenementen organiseren tot kinderen die hun zieke ouders langdurig ondersteunen. Ik hoop dat onze inwoners ook dit jaar weer die hele speciale jonge helden aandragen voor het Jeugdlintje. Ik ben heel benieuwd naar de aanmeldingen."


Voordracht via website

Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'. Een onafhankelijke commissie beoordeelt, net als vorig jaar, alle nominaties. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis op 19 november worden de Jeugdlintjes uitgereikt.


Tot 4 november 2018 kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg worden voorgedragen voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief. Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen kandidaten worden voorgedragen voor het jeugdlintje 2018.


18-9-2018 09:23

Modder op de weg? Gas los!

Het oogstseizoen is begonnen. Landbouwvoertuigen rijden af en aan door het buitengebied om de oogst van het land te halen. In combinatie met natte weersomstandigheden kan er modder op de weg achterblijven. Dit leidt tot gladde wegen, wat gevaarlijke verkeerssituaties kan opleveren. Oppassen geblazen dus.


Met modder op de weg is het van belang uw rijgedrag aan te passen. Rijdt u in het buitengebied en ziet u een geel waarschuwingsbord in de berm staan? Dan betekent dat dat er iets verderop modder op de weg ligt. Matig uw snelheid, laat het gas los, blijf sturen in de richting waar u heen wilt en absoluut niet remmen. 


De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Het kan echter zo zijn dat er in verband met de drukke werkzaamheden gedurende de dag toch wat modder blijft liggen.


Mocht u als weggebruiker modder op de weg tegenkomen en er staat geen waarschuwingsbord, dan kunt u dit melden bij de gemeente.


18-9-2018 08:59

Militaire oefening eind september

Tussen het militaire oefenterrein bij Havelte en Lochem wordt van 26 tot en met 28 september een militaire oefening gehouden. Hierbij verplaatsen de militairen zich ook door de gemeente Hardenberg.


Het gaat om een exfiltratie-oefening. Hierbij verplaatsen de militairen zich te voet vanuit Havelte naar omgeving Lochem. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.


18-9-2018 08:44

Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van start

Ondernemers in de gemeente Hardenberg kunnen meedoen aan de nieuwe editie van het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW Midden naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Ondernemers ontvangen vanaf deze week een brief met daarin een uitnodiging om de enquête digitaal in te vullen. Het invullen van de enquête kost slechts vijf minuten tijd.


Ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Daarom vindt de gemeente Hardenberg het belangrijk om te weten of ze op de goede weg zit, of welke onderdelen van het beleid volgens de ondernemers beter kunnen.


Zo probeert de gemeente Hardenberg er aan bij te dragen dat ondernemers op een prettige en succesvolle manier kunnen blijven ondernemen in onze gemeente. Tegelijkertijd dingt de gemeente mee naar de prijs 'MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland'. Een titel die de gemeente Hardenberg met ere wil dragen. Dat betekent immers dat het ondernemersklimaat op orde is.


Invullen kan tot 12 oktober 2018
Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur? Vul dan online de enquête in en laat weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van uw gemeente is. Het kost u maar 5 minuten. Invullen kan tot 12 oktober 2018


Welke gemeente zich uiteindelijk de MKB-vriendelijkste van Nederland mag noemen, wordt in begin 2019 bekendgemaakt. In de aanloop naar de landelijke uitkomst wordt ook per provincie en regio een winnaar uitgeroepen.


17-9-2018 13:47

Win de stimuleringsprijs ter waarde van maximaal € 5.000

Natuurkampeerterrein de Klashorst heeft afgelopen februari van Platform Gastvrij Hardenberg een stimuleringsbijdrage van € 5.000 ontvangen voor hun project Vechtdal Natuur Experience. Het platform wil hier een vervolg aan geven. Van 1 september tot 15 oktober 2018 wordt de stimuleringsregeling opnieuw opengesteld.


De voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

 • Het idee wordt ingediend door een rechtspersoon.
 • Het idee wordt samen met minimaal 2 partijen binnen de vrijetijdssector nader uitgewerkt en uitgevoerd.
 • De uitvoering draagt bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Hardenberg.
 • Het idee past binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.
 • Het idee is geschikt om (later) op aan te haken door andere partijen.

Hebt u een initiatief of idee dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Dan nodigt het platform u uit om uw initiatief of idee in te dienen. Tot 15 oktober kunt u uw idee indienen bij Platform Gastvrij Hardenberg via gastvrijhardenberg@hardenberg.nl 


17-9-2018 09:39

Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman Willem van Dalen

Bij zijn afscheid als brandweervrijwilliger heeft Willem van Dalen uit Elim zaterdag 15 september uit handen van burgemeester Peter Snijders een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor zijn inzet bij de brandweerpost De Krim.


De heer Willem van Dalen begon zijn carrière als brandweervrijwilliger in het Westland, bij de post 's-Gravenzande. Hij volgde alle opleidingen tot aan hoofdbrandwacht en daarnaast werd hij opgeleid tot brandweerduiker.
Van 1 september 1990 tot 1 juli 2007 was de heer Van Dalen manschap, daarnaast was hij brandweerduiker bij de brandweer in 's-Gravenzande, de laatste jaren in het Westland was hij ook duikploegleider. Vanaf 1 juli 2007 tot 1 januari 2014 was de heer Van Dalen vrijwilliger bij de brandweer van de gemeente Hardenberg, post De Krim, in de functie van manschap.
Vanaf 1 januari 2014 tot 11 juli 2018 voerde hij deze functie uit bij de Veiligheidsregio IJsselland, post De Krim. De heer Van Dalen was van 2014 tot 2016 lid van de Ondernemingsraad en van 2014 tot juli 2018 was hij daarnaast lid van het Georganiseerd Overleg.

Voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de brandweer en daarmee voor de veiligheid van mens en dier wordt de heer Van Dalen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


© Gemeente Hardenberg